Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky k podujatiam:

1.            Mestská časť Bratislava-Lamač (ďalej len „usporiadateľ“) si vyhradzuje právo zmeniť rozsah alebo termín podujatia, ako aj zrušiť podujatie, a to najmä, nie však výlučne, v prípade nepriaznivého počasia, hrozby teroristického útoku, nariadenia príslušných orgánov verejnej moci, príp. z dôvodu existencie iného rizika ohrozenia zdravia, životov alebo rozsiahlych materiálnych škôd na majetku tretích osôb.

2.            Usporiadateľ zverejní informáciu o zmene rozsahu, alebo termínu podujatia, ako aj o zrušení podujatia bezodkladne po tom, ako nastane skutočnosť alebo okolnosť, ktorá je dôvodom zmeny alebo zrušenia podujatia, a to na adrese webového sídla usporiadateľa www.lamac.sk.

3.            V prípade, ak nastane skutočnosť alebo okolnosť, ktorá je dôvodom zmeny rozsahu alebo zrušenia podujatia:

a)            v deň podujatia, kupujúci (platiteľ účastníckeho poplatku) nemá voči usporiadateľovi nárok na zľavu alebo na vrátenie ceny účastníckeho poplatku alebo na náhradu akýchkoľvek výdavkov vynaložených v súvislosti so zmeneným alebo zrušeným podujatím, a to najmä výdavkov spojených s účasťou kupujúceho (platiteľa účastníckeho poplatku) na podujatí (ako napr. ubytovanie, cestovné, strava, dodanie účastníckeho poplatku a podobne), resp. nároku na náhradu škody vzniknutej z tohto dôvodu kupujúcemu (platiteľovi účastníckeho poplatku),

b) najneskôr deň pred konaním podujatia, kupujúci (platiteľ účastníckeho poplatku) má nárok na:

-              výmenu účastníckeho poplatku za účastnícky poplatok  (rovnakého druhu) na najbližšie konané podujatie (t.j. podujatie rovnakého druhu), ktoré bude organizovať usporiadateľ;

-              odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie ceny účastníckeho poplatku, pričom kupujúci (platiteľ účastníckeho poplatku) nemá voči usporiadateľovi nárok na náhradu akýchkoľvek výdavkov vynaložených v súvislosti so zmeneným alebo zrušeným podujatím, a to najmä výdavkov spojených s účasťou kupujúceho (platiteľa účastníckeho poplatku) na podujatí (ako napr. ubytovanie, cestovné, strava, dodanie vstupenky a podobne), príp. nároku na náhradu škody vzniknutej z tohto dôvodu kupujúcemu (platiteľovi účastníckeho poplatku).

4.            V prípade zmeny termínu alebo zrušenia podujatia podľa ods. 3 písm. b), bude usporiadateľ informovať kupujúceho o zmene termínu alebo zrušení podujatia, rovnako aj o dôvodoch zmeny termínu alebo zrušenia podujatia, ako aj o postupe a spôsobe výmeny účastníckeho poplatku, resp. vrátenia ceny účastníckeho poplatku, a to formou uverejnenia oznamu na adrese webového sídla usporiadateľa www.lamac.sk.

5.            V prípade, ak podľa oznamu usporiadateľa o zmene termínu alebo zrušení podujatia podľa ods. 3 písm. b) tohto článku bude účastnícky poplatok vymenený, príp. bude suma účastníckeho poplatku vrátená, a to prostredníctvom usporiadateľa, kupujúci je za účelom uplatnenia si nároku na výmenu vstupenky, príp. vrátenie sumy účastníckeho poplatku za zmenené alebo zrušené podujatie oprávnený zaslať usporiadateľovi žiadosť o výmenu účastníckeho poplatku, príp. vrátenie sumy účastníckeho poplatku za zmenené alebo zrušené podujatie formou e-mailu na emailovú adresu usporiadateľa (kultura@lamac.sk) alebo poštou na adresu sídla usporiadateľa. V žiadosti je kupujúci povinný uviesť svoje meno a priezvisko, názov zmeneného alebo zrušeného podujatia, e-mailovú adresu kupujúceho, číslo vstupenky na zmenené alebo zrušené podujatie, kontakt (t.j. e-mailovú a poštovú adresu), na ktorý bude kupujúcemu zaslané potvrdenie o vybavení takejto žiadosti kupujúceho a číslo bankového účtu, na ktoré kupujúci žiada vrátiť sumu účastníckeho poplatku (ak kupujúci žiada vrátiť sumu účastníckeho poplatku). K žiadosti o výmenu vstupenky, príp. vrátenie sumy účastníckeho poplatku na zmenené alebo zrušené podujatie je potrebné doložiť doklad o úhrade účastníckeho poplatku (napr. výpis z účtu, príjmový/pokladničný doklad). Požiadať o výmenu vstupenky, príp. vrátenie sumy účastníckeho poplatku môže výlučne len kupujúci.

6.            V prípade zmeny termínu alebo zrušenia podujatia podľa ods. 3 písm. b), je kupujúci povinný uplatniť si nárok na výmenu vstupenky, resp. vrátenie sumy účastníckeho poplatku podľa ods. 5 najneskôr v lehote 14 dní od termínu, kedy sa malo zmenené alebo zrušené podujatie pôvodne konať, ak usporiadateľ neurčí dlhšiu lehotu. Po uplynutí uvedenej lehoty nárok kupujúceho na výmenu vstupenky, príp. vrátenie sumy účastníckeho poplatku zaniká.

7.            Kupujúci (platiteľ účastníckeho poplatku) nemá nárok na vrátenie sumy účastníckeho poplatku, ak sa rozhodne podujatia z akéhokoľvek dôvodu nezúčastniť.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.