Voľby do Európskeho parlamentu

Základné informácie

Právo voliť – Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenska majú:

  • občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
  • občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili vek 18 rokov a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej republiky
  • občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a na základe vlastnej žiadosti boli zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je potrebné predložiť obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený – za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený:

  • občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
  • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. 

Prekážkou práva byť volený je:

  • výkon trestu odňatia slobody
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Legislatíva

Výsledky volieb