Referendum

Základné informácie

Občania Slovenskej republiky sa v referende vyjadrujú k závažným otázkam. Je to jedna z mála metód priamej demokracie. Vyhlasuje ho prezident na základe petície, ktorú podpísalo minimálne 350 000 občanov. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.
Právo hlasovať – Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku. Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.
Prekážkami vo výkone hlasovacieho práva sú:

  • zákonom stanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Legislatíva

Výsledky hlasovania