Parlamentné voľby

Základné informácie

Voľby do NR SR sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia.
Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Cudzinci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky majú právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov.
Právo voliť do Národnej rady, tzv. aktívne volebné právo, má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku. Prekážkou vo výkone práva voliť je:

  • zákonom stanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí
  • výkon trestu odňatia slobody
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca NR SR môže byť zvolený (tzv. pasívne volebné právo) občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a nenastali uňho prekážky typu výkonu trestu odňatia slobody a pozbavenia spôsobilosti na právne úkony.
Občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt a ktorý má právo voliť, sa zapisuje do stáleho zoznamu voličov, podľa miesta trvalého pobytu. Každý volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname. Stály zoznam voličov zostavuje a vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice mestská časť. Obec odovzdá zoznam voličov okrskovej volebnej komisii v dvoch rovnopisoch najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 30 dní pred dňom volieb, najneskôr však dva dni pred dňom volieb.

Legislatíva

Výsledky volieb