Dodanie, implementácia a prevádzkovanie informačného systému pre kontinuálny dopravný monitoring a automatizované vyhodnocovanie dopravnej záťaže v mestskej časti Bratislava Lamač

15.07.2020

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb pre zber a spracovanie údajov o doprave v mestskej časti Bratislava Lamač. Súčasťou dodanej služby je dodanie, inštalácia a prevádzka technológie pre zber, spracovanie a vyhodnotenie dopravy motorových vozidiel vchádzajúcich do a vychádzajúcich z urbanistickej zóny s prevládajúcou funkciou bývania na území mestskej časti Bratislava Lamač a motorových vozidiel prechádzajúcich po Hodonínskej ceste medzi priesečnou križovatkou Lamačská cesta – Harmincova a okružnou križovatkou OK5 Bory.

Výzva na predkladanie ponúk - monitorovanie dopravy (PDF)

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria doprava (DOCX)

Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača doprava (DOCX)

Príloha č. 3 - Mapový podklad doprava (PDF)

Príloha č. 4 - Požiadavky na expertov doprava (PDF) 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Doprava (PDF)