Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra

26.09.2023

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VOĽBY MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-LAMAČ

V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), na základe uznesenia č. 58/2023/IX, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

vyhlasuje 

voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač na deň 29. 11. 2023 (spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra: tajným hlasovaním). 

V súlade s § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač ustanovuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač a náležitosti prihlášky nasledovne: 

Rozsah pracovného úväzku 
- pracovný úväzok miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač na kratší pracovný čas v rozsahu 1/3 pracovného úväzku určeného podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Termín nástupu do práce 
 
- termín nástupu do práce najneskôr najbližší pracovný deň po dátume 01. 01. 2024. 

Predpoklady na výkon funkcie 
 - minimálne úplné stredné vzdelanie; 
 - bezúhonnosť; 
 - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 

Náležitosti prihlášky kandidátov na výkon funkcie 
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska;
 - štruktúrovaný profesijný životopis;
 - úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania, prípadne ďalšie úradne overené kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania;
 - koncepcia výkonu funkcie v rozsahu najviac 5 normostrán formátu A4;
 - údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 - písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre účely voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač.  

Termín a spôsob doručenia prihlášok 
- odovzdanie písomnej prihlášky kandidáta na výkon funkcie aj s ostatnými požadovanými dokladmi najneskôr do 16. 11. 2023 do 14.00 hod. do podateľne Klientskeho centra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač, na adrese Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava, v zalepenej obálke s označením „VOĽBA MIESTNEHO KONTROLÓRA“, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ alebo kandidát môže zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom poštovej prepravy na adresu: Mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava s viditeľným označením na obálke: „VOĽBA MIESTNEHO KONTROLÓRA“, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“, prezenčná pečiatka podateľne na obálke musí byť s najneskorším dátumom 16. 11. 2023, pričom na prihlášky kandidátov na výkon funkcie doručené po tomto dátume sa nebude prihliadať; 
 - termín otvárania obálok kandidátov na výkon funkcie na deň 16. 11. 2023 po 14.00 hod. 

Verejné vypočutie kandidátov na výkon funkcie 
 - termín konania verejného vypočutia jednotlivých kandidátov na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač dňa 27. 11. 2023; 
 - dĺžka času na prezentáciu každého z jednotlivých kandidátov na výkon funkcie v priebehu verejného vypočutia najviac na 15 minút a dĺžka času na kladenie otázok a odpovede každého z jednotlivých kandidátov na výkon funkcie najviac na 30 minút. 


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 26.09.2023
Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.10.2023

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.