Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 29. 11. 2023

24.11.2023

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 29. 11. 2023

Materiály k zasadnutiu zastupiteľstva

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

2. Návrh programu 

3. Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač 

4. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných k 29. 11. 2023 

5. Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/2019, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač 

6. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11. 09. 2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava-Lamač v znení VZN č. 2/2019 zo dňa 07. 02. 2019, VZN č. 4/2019 zo dňa 03. 10. 2019, VZN č. 2/2020 zo dňa 01. 10. 2020, VZN č. 5/2021 zo dňa 05. 10. 2021, VZN č. 2/2022 zo dňa 29. 06. 2022 

7. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Lamač a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 

8. Návrh na 4. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2023 

9. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovníctva 

10. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2024 – 2026 

11. Návrh na prevod vlastníckeho práva k stavbe súp. č. 6518, Malokarpatské nám. č. 11, postavenej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 500/4, k. ú.: Lamač 

12. Základná umelecká škola Jozefa Kresánka – návrh spolupráce pri užívaní nebytových priestorov v budove so súp. č. 1725 (Základná škola, Malokarpatské nám. č. 1) 

13. Návrh harmonogramu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač na rok 2024 

14. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač (materiál bude prerokovaný po bode „Interpelácie poslancov“) 

15. Návrh na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Háj, Mestská časť Bratislava-Lamač“ 

16. Informatívne správy: 

A. o návrhu hlavného mesta SR Bratislavy na zmenu sadzieb dane z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz komunálneho odpadu 

B. o postupoch prác na Upravenom návrhu územného plánu zóny Zečák, Bratislava-Lamač 09/2017 2 

C. o petícii za vylúčenie verejnej dopravy na Vrančovičovej ulici a petícii za zníženie maximálnej rýchlosti na Vrančovičovej ulici 

D. o plnení zmluvných vzťahov so spoločnosťou ZLL-SPORT, s.r.o. 

E. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač 

17. Rôzne (bod bude prerokovaný o 10.30 h.) 

18. Interpelácie poslancov 

19. Záver

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.11.2023

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.