Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

26.06.2024

POZVÁNKA na 11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v 9. volebnom období, ktoré sa bude konať dňa 26. júna 2024 (streda) o 09.00 h. vo veľkej zasadacej miestnosti Kultúrneho centra Lamač na Malokarpatskom námestí č. 3 v Bratislave (PDF)

Návrh programu:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

2. Návrh programu

3. Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač

4. Správy o výsledkoch kontrol vykonaných miestnym kontrolórom mestskej časti Bratislava-Lamač

5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných k 26. 06. 2024

6. Legislatíva:

A. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2023 zo dňa 21. 06. 2023 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Lamač

B. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2023 zo dňa 21. 06. 2023 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy

C. Návrh Dodatku č. 2 k Sadzobníku poplatkov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač

7. Nakladanie s majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

A. Slovak Parcel Service s.r.o. - žiadosť o nájom častí pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 933/20, k. ú. Lamač, reg. „C“ KN parc. č. 442/7 (reg. „E“ KN parc. č. 9-333/101, k. ú. Lamač), na účely umiestnenia samoobslužného boxu

B. Direct Parcel Distribution SK s.r.o. - žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 442/7 (reg. „E“ KN parc. č. 9-333/101, k. ú. Lamač), na účely umiestnenia samoobslužného boxu

C. Doming, s.r.o., SVB S-4547 - žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 443/1, k. ú. Lamač, na účely vybudovania a užívania kontajnerového stojiska

D. SVB na Studenohorskej ulici 14 a 16, SVBaNP na Studenohorskej č. 18, 20 - žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 480, k. ú. Lamač, na účely vybudovania a užívania kontajnerového stojiska

E. Ala s.r.o. - žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 553/38 k. ú. Lamač, na účely umiestnenia stánku s občerstvením

8. Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Lamač - návrh spolupráce pri podpore aktivít súvisiacich s aktívnym starnutím (Spoločenské centrum Lamač - nebytový priestor č. 10-80, vchod Malokarpatské námestie 8)

9. Iveta Bilčíková – žiadosť o súhlas miestneho zastupiteľstva s predĺžením nájomnej zmluvy k sociálnemu bytu

10. Informatívne správy:

A. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač

11. Rôzne (bod bude prerokovaný o 10.00 h.)

12. Interpelácie poslancov

13. Záver

Materály k rokovaniu miestneho zastupiteľstva

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.06.2024

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.