Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 24.04.2024

19.04.2024

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 24. 04. 2024 (PDF)

Materiály k rokovaniu miestneho zastupiteľstva

Návrh programu:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

2. Návrh programu

3. Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač

4. Správa o výsledku kontroly prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Lamač ukončených v roku 2023

5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných k 24. 04. 2024

6. Legislatíva:

A. Návrh VZN, ktorým sa určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti BratislavaLamač

B. Návrh Prevádzkového poriadku Kultúrneho centra Lamač

C. Návrh Prevádzkového poriadku Komunitného centra Lamač

7. Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu Dodatku č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy

8. Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Lamač

9. Návrh na poskytnutie finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač

10. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Triedený zber komunálnych odpadov

11. Vyhodnotenie OVS – nájom nebytového priestoru situovaného v stavbe so súp. č. 1128 - Dom služieb Lamač, Malokarpatské nám. č. 7, Bratislava

12. Informatívne správy:

A. o petícii za zníženie maximálnej podlažnosti na 2+ NP v Územnom pláne zóny Zečák

B. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač

13. Rôzne (bod bude prerokovaný o 10.00 h.)

14. Interpelácie poslancov

15. Záver


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.04.2024

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.