Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 21. 02. 2024

16.02.2024

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 21. 02. 2024

Materiály k zasadnutiu zastupiteľstva

Návrh programu:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

2. Návrh programu

3. Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač na 1. polrok 2024

5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných k 21. 02. 2024

6. Legislatíva:

  • A. Návrh Dodatku č. 1 k Sadzobníku poplatkov Miestneho úradu mestskej časti BratislavaLamač
  • B. Návrh Sadzobníka cien krátkodobých nájmov Komunitného centra Lamač
  • C. Návrh Štatútu Fondu na podporu a rozvoj Miestnej knižnice Lamač a komunitných aktivít na území mestskej časti Bratislava-Lamač
  • D. Návrh Štatútu mládežníckeho parlamentu Lamač 

7. Návrh na 1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2024

8. Nakladanie s majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

  • A. Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Heyrovského 2050/10, Bratislava (v zastúpení Správcovské bratislavské družstvo) - žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 555, k. ú. Lamač na účely vybudovania a užívania kontajnerového stojiska 
  • B. Vlastníci bytov a nebytových priestorov Bakošova 26-28 a Bakošova 30-32 – žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 576/7, k. ú. Lamač (reg. „E“ KN parc. č. 333/111, k. ú. Lamač) na účely vybudovania a užívania kontajnerového stojiska 
  • C. JUDr. Martin Rehák, Petra Reháková Ficová - žiadosť o nájom pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 3400/1, 3400/2, 3400/3, 3400/4, 3400/5, k. ú. Lamač 
  • D. Filip Kühtreiber – žiadosť o nájom časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 715/102, k. ú. Lamač 

9. Návrh podmienok OVS – nájom nebytového priestoru situovaného v stavbe so súp. č. 1128 - Dom služieb Lamač, Malokarpatské nám. č. 7, Bratislava

10. Omia s.r.o. - žiadosť o postúpenie práv a povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy v znení neskorších dodatkov na nového nájomcu – LePoRaTo s.r.o.

11. Informatívne správy:

  • A. o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač
  • B. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač 2 

12. Rôzne (bod bude prerokovaný o 10.30 h.)

13. Interpelácie poslancov

14. Záver

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.02.2024

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.