Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 20. 09. 2023

14.09.2023

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva (PDF)

Materiály k zasadnutiu zastupiteľstva

Návrh programu:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

2. Návrh programu

3. Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač

4. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných k 20. 09. 2023

6. Návrh na 3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2023

7. Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Lamač

8. Nakladanie s majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

A. Martin Konôpka - žiadosť o nájom garážového státia (nebytový priestor č. 12-502), nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 4585, Heyrovského 1, postavenom na pozemkoch parc. č. 553/17 a 553/20, k. ú.: Lamač

9. Vyhodnotenie OVS – nájom nebytového priestoru situovaného na prízemí v stavbe so súp. č. 6543 - Zdravotné stredisko Lamač, Malokarpatské námestie 2, Bratislava za účelom poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

10. Návrh na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač

11. Informatívne správy:

A. o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač

B. o postupoch prác na Upravenom návrhu územného plánu zóny Zečák, Bratislava-Lamač 09/2017

C. o Memorande o poskytnutí nepeňažného nájomného formou poskytnutia ľadovej plochy na obdobie september 2023 až december 2023 so spoločnosťou ZLL - SPORT, s. r. o. 

D. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač

12. Rôzne (bod bude prerokovaný o 10.30 h.)

13. Interpelácie poslancov

14. Záver

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.09.2023

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.