Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

31.12.2020

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín (PDF)

Žiadateľ:                    Ivan Trinks, Zlatohorská 16, 841 03 Bratislava

Predmet výrubu:       1 ks borovica čierna s obvodom kmeňa 130 cm

Lokalita:                    parcela registra "C"  č. 917 k.ú. Bratislava - Lamač (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)

Dôvod výrubu:          Strom vyrástol do výšky cca 13 m. Nachádza sa blízko uličného plotu a záhrady škôlky na Zlatohorskej ulici č. 18. Pri vyvrátení od silného vetra by mohol ohroziť životy a spôsobiť škody. Zasahuje aj do el. vedenia, ktoré je vzdušné.