Kolaudačné rozhodnutie, stavba: Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál Bory, stavebný objekt: SO 601 Trafostanica, SO 602 Prípojka VN

23.11.2021

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.11.2021
Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.12.2021