Transparentný účet sv. Rozália

Mestská časť Bratislava-Lamač vyhlasuje dobrovoľnú zbierku Transparentný účet sv. Rozália. Zbierka odštartovala 10. Júla 2020 počas Malých hodov, kde do nej prispeli prví Lamačania. Potrvá až do 31. decembra 2021. Všetky peniaze pôjdu výlučne na obnovu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kaplnka sv. Rozálie.
Pohyby z tohto účtu aj použitie finančných prostriedkov sa budú zverejňovať v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva schváleného na júlovom zasadnutí. Prispejte priamo na účet aj v klientskom centre. Prispieť na obnovu Rozálky, ktorú sme do našej správy dostali tesne pred letom, môžete zaslaním finančných prostriedkov na účet. Do správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko, v prípade fyzickej osoby, alebo obchodné meno, v prípade právnickej osoby.
Druhý spôsob je použitie hotovosť alebo platobnej karty v pokladni klientskeho centra, kde sa nachádza aj POS terminál. Bezdrôtový terminál nájdete aj na podujatiach mestskej časti.
Najbližšie sa na Rozálke bude opravovať poškodený krov, kde je zlomená jedna zo strešných krokiev. Vymenia sa aj jednotlivé poškodené časti strešnej krytiny a klampiarskych prvkov. Na tieto práce však peniaze zo zbierky ešte nepoputujú, mestská časť ich bude riešiť vlastnými silami alebo dobrovoľnícky.

Použitie prostriedkov sa bude zverejňovať
„Tento rok sa uskutočnia úpravy tých najnevyhnutnejších vecí, všetky práce závažnejšieho charakteru, vrátane riešenia trhlín v klenbovom uzávere, či sanácie vlhkosti v murive, pravdepodobne nebudú záležitosťou tohto roka. V budúcnosti tiež pribudnú prvky drobnej architektúry, mestský mobiliár, či nové chodníky v okolí tejto pamiatky. Zároveň by som však rád zdôraznil, že kaplnka a pobyt v nej nie sú pre jej návštevníkov v nijakom smere nebezpečné. Nie je v stave, že by hrozilo akékoľvek ohrozenie života a zdravia ľudí, ktorí sa budú zúčastňovať podujatí organizovaných v kaplnke alebo jej bezprostrednom okolí,“ dodáva starosta Lukáš Baňacký.
Použitie prostriedkov z transparentného účtu sa budú pravidelne zverejňovať na úradnej tabuli, na webe www.lamac.sk, ako aj v mesačníku Lamačan.

Príspevky môžete posielať priamo na tento účet:

IBAN SK62 0200 0000 0043 1419 5857

Na transparentnom účte sv. Rozália nebol za mesiac august 2021 žiadny pohyb.

Výpis z transparentného účtu sv. Rozália do 30.06.2021

Výpis z transparentného účtu sv. Rozália do 1.04.2021

Výpis z transparentného účtu sv. Rozália do 2.03.2021

Výpis z transparentného účtu sv. Rozália do 17.02.2021 (PDF)

Výpis z transparentného účtu sv. Rozália od jeho založenia tj. 22.07.2020 do 31.12.2020 (PDF)