Sťažnosti a petície

Sťažnosť

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým

  • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
  • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha.
Sťažnosť sa neprešetruje, ale sa odloží, ak od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň doručenia viac než päť rokov.
Anonymné sťažnosti sa podľa zákona o sťažnostiach neprešetrujú.
Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.
Lehota na vybavenie sťažnosti – 60 pracovných dní, v prípade náročnosti na prešetrenie sa lehota môže predĺžiť o 30 pracovných dní.

Petícia

Pod petíciou sa rozumie právo občana spoločne s inými sa obracať vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy, a to so žiadosťou , návrhom alebo sťažnosťou.
Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy a jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.
Petícia musí byť podaná v úradnom jazyku. Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu.
Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv. Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu.

Petícia obyvateľov za zníženie maximálnej podlažnosti na 2+ NP v Územnom pláne zóny Zečák – oznámenie výsledku

Petícia obyvateľov ulice Pod Zečákom za úpravy projektu bytového domu La Plaza – oznámenie výsledku (PDF)

Petícia obyvateľov za vylúčenie verejnej dopravy na Vrančovičovej ulici – oznámenie o postúpení (PDF)

Petícia obyvateľov za zníženie maximálnej rýchlosti na Vrančovičovej ulici – oznámenie o postúpení (PDF)

Legislatíva

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.