Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

 • písomne na adresu sídla mestskej časti (Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava)
 • elektronicky cez ústredný portál verejnej správy (ÚPVS),
 •  elektronickou poštou (e-mailom) na adresu podatelna@lamac.sk,
 •  ústne alebo telefonicky.

 Informácie možno sprístupniť

 • písomne
 • elektronickou poštou (e-mailom),
 •  ústne alebo telefonicky,
 •  nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotovenia fotokópií.

 V prípade, ak niektorým zo spôsobov sprístupnenia informácie bráni zásadná prekážka, ktorej dôsledkom je subjektívna alebo objektívna nemožnosť podať žiadosť alebo sprístupniť informácie spôsobom požadovaným žiadateľom (napr. nahliadnutím do spisu), povinná osoba sprístupní požadované informácie spôsobom totožným so spôsobom doručenia žiadosti, alebo iným vhodným spôsobom (najmä písomne). Zásadnou prekážkou možno rozumieť napr. obmedzenie slobody pobytu a pohybu osôb na základe všeobecne záväzného právneho predpisu alebo zákaz vstupu do priestorov miestneho úradu mestskej časti, v dôsledku ktorých nemožno žiadosť vybaviť požadovaným spôsobom.

 Žiadosť o sprístupnenie informácií obsahuje

 •  komu je adresovaná (mestská časť Bratislava-Lamač),
 •  meno a priezvisko, adresa, tel. kontakt/e-mail žiadateľa,
 •  rozsah požadovaných informácií, ktoré žiadateľ žiada sprístupniť,
 •  spôsob sprístupnenia informácií (písomne, elektronicky cez ÚPVS alebo e-mailom).

Mestská časť na základe žiadosti podanej v režime zákona o slobode informácií nesprístupní

 • informácie, ktoré nemá k dispozícii (rozsudok NS SR sp. zn. 2 Sžo 190/2008)
 •  utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu (napr. informácie podliehajúce bankovému, daňovému alebo obchodnému tajomstvu)
 •  názory, úvahy, hypotézy, rozbory, prognózy, právne alebo iné výklady, kvalitatívne nové informácie (rozsudok NS SR sp. zn. 3 Sži/5/2013)
 •  informácie, ktoré sa netýkajú rozhodovacej činnosti mestskej časti a zároveň sa nejedná o povinne zverejňované informácie (napr. informácie prevádzkovej povahy)
 •  územnoplánovacie informácie (odkaz na https://www.lamac.sk/potrebujem-vybavit/uzemny-rozvoj/uzemnoplanovacia-informacia)

Legislatíva


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.