Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021Základné informácie

Sčítanie vytvára súbor hodnotných a nenahraditeľných informácií dostupných širokej verejnosti a úradom. Sčítanie je koordinované Európskou úniou a Organizáciou spojených národov ako súčasť celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov. Európska únie kladie dôraz na porovnateľnosť údajov sčítania v členských štátoch na potrebu zostavenia spoľahlivých prehľadov za celú Európsku úniu.

Slovenská republika prijala a plne rešpektuje pravidlá realizácie cenzu zakotvené v právnych predpisoch Európskej únie, zároveň zohľadňuje požiadavky vyplývajúce z národných záväzkov.

Sčítanie domov a bytov

Základné informácie

Sčítanie domov a bytov sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. Sčítanie vykoná obec alebo, v prípade hlavného mesta Bratislavy a mesta Košíc, mestská časť, tzn. prebehne bez účasti obyvateľov, čím sa práve u nich významne zníži administratívna záťaž.
Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče rómskych komunít, ktorým nemôže byť pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Sčítanie obyvateľov

Základné informácie

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky aktuálne informácie o sčítaní sa dozviete na web stránke: www.scitanie.sk

Legislatíva

  • Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informatívne video

Video s najčastejšími otázkami a odpoveďami