Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021Sčítanie obyvateľov je kľúčovým štatistickým zisťovaním, pretože podľa počtu obyvateľov zo zdrojov Štatistického úradu SR sa rozdeľuje podiel dane z príjmov fyzických osôb, teda drvivá časť peňazí, z ktorých mestá a obce žijú. Počet a štruktúra zisťovaných údajov sa v porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami výrazne zredukovali.

Aktualizácia - 14.06.2021

2. fáza sčítania obyvateľov sa skončila

Asistované sčítanie obyvateľov v rámci SODB 2021 prebiehajúce v období od 03.05.2021 do 13.06.2021 sa skončilo. Spolu s 1. fázou – elektronickým samosčítaním – si zákonnú povinnosť splnilo 7308 obyvateľov Lamača, čo predstavuje podiel 90,11% z celkového odhadovaného počtu osôb. V priemere dosiahol Bratislavský samosprávny kraj podiel sčítaných vo výške 89% a skončil na poslednom mieste spomedzi všetkých krajov. Najviac obyvateľov sa sčítalo v Žilinskom vyššom územnom celku - 94%, tesne pred Bratislavským krajom sa umiestnil Košický s celkovým skóre 90%. V priemere sa na Slovensku sčítalo 92% populácie. Tým obyvateľom našej mestskej časti, ktorí pristúpili k sčítaniu zodpovedne, ďakujeme za spoluprácu.

Celkovo bolo v Lamači v priebehu 2. fázy uskutočnených zamestnancami mestskej časti spolu 289 asistencií. Systém však umožňoval každej osobe aj druhú možnosť sa sčítať, ak v prvom prípade napríklad neposkytla všetky údaje alebo si nebola istá, či sa sčítala správne. Následne boli údaje za obe sčítania spárované a priradené jednému obyvateľovi. Práve preto, napriek vybaveniu 289 požiadaviek, stúpol počet sčítaných len o 117. Napriek tomu, že každý kto mal záujem sa mohol sčítať v priebehu februára a marca sám (elektronicky) alebo v priebehu mája a júna prostredníctvom asistenta na kontaktom mieste, či priamo u seba doma, v posledný možný deň, kedy bolo otvorené kontaktné miesto v Lamači mimoriadne aj v nedeľu, využilo túto možnosť až 39 ľudí.  

Definitívny údaj o počte obyvateľov v každej obci k 01.01.2021 bude štatisticky spracovaný po integrácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov z elektronických sčítacích formulárov. Z toho vyplýva, že údaje zo sčítacích formulárov z roku 2021 nebudú jediným zdrojom informácií o počte obyvateľov, ale budú zohľadnené aj informácie z Registra fyzických osôb a údaje z demografickej bilancie samotného Štatistického úradu SR. Počet obyvateľov by mal byť teda určený presnejšie ako tomu bolo pred desiatimi rokmi.

Aktualizácia – 21.04.2021

Začína sa 2. fáza sčítania obyvateľov 

Asistované sčítanie obyvateľov sa v našej mestskej časti uskutoční v termíne od 03.05.2021 do 13.06.2021, potrvá teda 6 týždňov. Asistované sčítanie obyvateľov je určené tým obyvateľom, ktorí sa v období od 15.02.2021 do 31.03.2021 nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Prebiehať bude na kontaktnom mieste, ktorým je Centrum sociálnych služieb Lamač (budova zdravotného strediska, vchod vpravo); prostredníctvom stacionárneho asistenta sčítania, a to objednaním sa na konkrétny dátum a čas z dôvodu predchádzania koncentrácii väčšieho počtu ľudí na jednom mieste. 

Na kontaktnom mieste bude možnosť vyplniť sčítací formulár na tablete, ktorý bude k dispozícii priamo na mieste alebo nadiktovaním údajov asistentovi sčítania. Ďalším zo spôsobov je sčítať sa priamo vo svojej domácnosti prostredníctvom mobilných sčítacích asistentov, ktorí sú zamestnancami mestskej časti Bratislava-Lamač, poučení o ochrane osobných údajov, vybavení preukazom asistenta sčítania a tabletom s pripojením na internet na základe objednania sa na konkrétny dátum a čas.

Adresa kontaktného miesta
Centrum sociálnych služieb Lamač
(budova zdravotného strediska, vchod vpravo)
Malokarpatské nám. 2
841 03 Bratislava 

Objednať sa za účelom sčítania sa je možné telefonicky v čase prevádzkových hodín kontaktného miesta na tel. č.: +421 2 647 80 065 alebo elektronicky zaslaním správy na e-mail: scitanie@lamac.sk.

Prevádzkové hodiny 

PO:      08:00 - 12:00 13:00 - 18:00
UT:      08.00 - 12:00 13:00 - 14:30
ST:      08:00 - 12:00 13:00 - 18:00
ŠT-PI:  08:00 - 12:00 13:00 - 14:30

Aktualizácia - 01.04.2021

1. fáza sčítania obyvateľov sa skončila

Elektronické samosčítanie obyvateľov prebiehajúce v období od 15.02.2021 do 31.03.2021 sa skončilo. Zákonnú povinnosť sčítať sa, si splnilo 7191 obyvateľov Lamača, čo predstavuje podiel 88,67% z celkového odhadovaného počtu osôb. V priemere dosiahol Bratislavský samosprávny kraj podiel sčítaných vo výške 87%. Najviac obyvateľov sa sčítalo v Žilinskom vyššom územnom celku - 91%, najnižší podiel dosiahol Košický kraj a to 78%. V priemere sa na Slovensku sčítalo 86% populácie. Všetkým obyvateľom našej mestskej časti ďakujeme za zodpovedný prístup a spoluprácu. Presný termín začiatku ďalšej fázy – asistovaného sčítania, spolu s ostatnými informáciami, budú včas oznámené prostredníctvom všetkých komunikačných kanálov našej mestskej časti.

Aktualizácia - 23.03.2021

Presný termín začiatku asistovaného sčítania zatiaľ nepoznáme

Elektronické samosčítanie obyvateľov sa blíži ku koncu, potrvá len do 31.03.2021. Po ukončení prvej fázy sčítania bude nasledovať ďalšia, ktorou je asistované sčítanie. To by sa však malo týkať prioritne len veľmi úzkej skupiny digitálne vylúčených obyvateľov, t.j. ľudí bez prístupu na internet, ktorým nepomohli sčítať sa ich blízki, príbuzní, či známi a obyvateľov marginalizovaných sociálne vylúčených spoločenstiev. Asistované sčítanie bude v našej mestskej časti rovnako ako v každej inej obci prebiehať 6 týždňov. Sčítať sa bude možné prostredníctvom stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste alebo priamo vo svojej domácnosti prostredníctvom mobilného asistenta sčítania. Od začiatku apríla bude Štatistický úrad SR v spolupráci s obcami analyzovať výsledky dosiahnuté elektronickým samosčítaním. Následne úrad na základe aktuálnej pandemickej situácie vydá rozhodnutie o presnom dátume začiatku asistovaného sčítania a obce budú musieť v priebehu 21 dní pripraviť zoznamy asistentov sčítania, zabezpečiť ich zaškolenie, vstupy do elektronických systémov a zriadiť kontaktné miesta.
Všetky podrobné informácie o priebehu asistovaného sčítania v Lamači vrátane jeho presného dátumu začiatku budú zverejnené v najbližších vydaniach Lamačana a prostredníctvom ostatných komunikačných kanálov mestskej časti.


Samosčítanie v pôvodnom termíne

Prvá fáza Sčítania obyvateľov 2021samosčítanie - prebieha v období od 15.02.2021 do 31.03.2021, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára na www.scitanie.sk (jeho vyplnenie zaberie najviac 10 minút). Dôrazne sa odporúča v súčasnej pandemickej situácii zapríčinenej ochorením COVID-19, aby sa každá osoba, ktorá môže, sčítala elektronicky, prípadne pomohla starším alebo ľuďom bez prístupu na internet s vyplnením sčítacích formulárov cez internet. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC s pripojením na internet.


Posun termínu asistovaného sčítania 

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou   svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené mestskou časťou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže mestskú časť telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Pôvodne malo asistované sčítanie prebiehať v rovnakom termíne ako elektronické samosčítanieVzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády z 20.01.2021, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby bolo ochránené zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie prebieha od 01.04.2021 a potrvá v závislosti od aktuálnej situácie najneskôr do 31.10.2021. Vzhľadom na posun termínu asistovaného sčítania, budú všetky podrobnosti o tomto spôsobe sčítania, prevádzke kontaktného miesta a fungovaní mobilných asistentov sčítania v našej mestskej časti zverejnené prostredníctvom všetkých komunikačných kanálov mestskej časti. 


Koho sa sčítanie týka

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt, a štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.


Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 01. januára 2021.


Sčítanie domov a bytov 2021

Sčítanie domov a bytov prebehlo v období od 01.06.2020 do 12.02.2021 a realizovalo sa podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. Sčítanie vykonávala obec alebo, v prípade hlavného mesta Bratislavy a mesta Košíc, mestská časť, tzn. prebehne bez účasti obyvateľov, čím sa práve u nich významne zníži administratívna záťaž. Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče rómskych komunít, ktorým nemôže byť pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Obce využívali na zber údajov pre účely sčítania domov a bytov rôzne údajové zdroje. Boli nimi najmä daňová evidencia, technická správa o urbanistickom, architektonickom a stavebnom riešení stavby, výkresy k projektovej dokumentácii, technická správa o zdravotechnike, plán inžinierskych sietí, technická správa k vykurovaniu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a iné. Obce boli oprávnené osloviť a vyžiadať si údaje o bytoch v bytových domoch od osôb vykonávajúcich správu bytových domov, ktoré vykonávajú správu na ich území. Výsledkom sčítania bude databáza sčítaných domov a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a domoch, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria základnú bázu údajov o domoch a základnú bázu údajov o bytoch. 

Všetky aktuálne informácie o sčítaní sa dozviete na web stránke: www.scitanie.sk

Legislatíva

  • Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021?

Ako je zabezpečená ochrana osobných údajov obyvateľov?

Čo znamená a kedy nastane rozhodujúci deň sčítania?

Klientske centrum
Tel: 02/6478 0065
scitanie@lamac.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.