NFP – Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava – areál ZŠ

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov a udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj Mestskej časti Bratislava-Lamač zabezpečením poskytovania kvalitných a dostupných verejných služieb primárneho vzdelávania, prostredníctvom zvýšenia kapacít ZŠ Malokarpatské námestie nadstavbou budovy, úpravou existujúcich priestorov ZŠ vytvorením bezbariérových vstupov do budovy pomocou 2 výťahov a rozšírením kapacít jedálne a kuchyne. Týmto projektom si mestská časť zabezpečí zákonnú povinnosť zabezpečenia povinnej školskej dochádzky na niekoľko nasledujúcich rokov.
Predkladaný projekt prispieva k riešeniu problematiky umiestňovania detí do základnej školy - sociálny prínos je evidentný v rámci udržania zaškolenosti detí v rámci mestskej časti a eliminácie zamietnutia žiadostí o prijatie do základnej školy, vytvorené podmienky prispejú k lepšiemu zasúladeniu súkromného a pracovného života rodičov z pohľadu formy organizácie výchovy a vzdelávania v nových triedach ZŠ. Vybudovaním deklarovaných kapacít základnej školy bude zabezpečený rovnaký prístup ku kvalitnému primárnemu vzdelávaniu, k zlepšeniu zázemia pre vzdelávanie žiakov i k podpore zosúlaďovania pracovného a rodinného života. Okrem rozširovania kapacít základných škôl neodmysliteľnou súčasťou sú aj investície do vybudovania odborných učební a príslušnej školskej infraštruktúry ako sú školská kuchyňa, jedáleň a vybudovanie bezbariérového vstupu na všetky nadzemné podlažia budovy.

 

Názov projektu: Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava – areál ZŠ 

Kód projektu: 302071BFM5 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os: 7. REACT-EÚ 

Investičná priorita: 7.1. Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva 

Špecifický cieľ: 7.4. Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji 

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ 

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 


Realizácia tohto projektu pozostáva z dvoch hlavných aktivít:

  • Hlavná aktivita č.1: Rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl pozostáva z nadstavby budovy základnej školy a vytvorenia dvoch objektov pre bezbariérový prístup do celej budovy.
  • Hlavná aktivita č.2: Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň pozostáva z rozšírenia kapacít jedálne a stavebno-technických úprav jedálne a kuchyne.  


 Harmonogram projektu: 

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu: 23 mesiacov 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 21 mesiacov 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: február 2022 

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: október 2023 


Financovanie projektu: 

Forma financovania: Nenávratný grant 

Celková výška oprávnených výdavkov: 2 999 999,15 € 

Výška nenávratného finančného príspevku: 2 849 999,19 € 

Finančná podpora zo zdrojov EÚ: 2 849 999,19 € 

Finančná podpora zo zdrojov SR: 0,00 € 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 149 999,96 €

Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava – areál ZŠ - dodatočný príspevok

Názov projektu: Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava – areál ZŠ - dodatočný príspevok

Kód projektu: NFP399020DIC5

Operačný program: Operačný program Dodatočný príspevok 2014-2020; Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2. IROP – PJ MIRRI SR

Fond: SUR+ - Technický fond Surplus (2014-2020)

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 


Harmonogram projektu: 

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu: 20 mesiacov 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: február 2022 

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: september 2023 


Financovanie projektu: 

Forma financovania: Nenávratný grant 

Celková výška oprávnených výdavkov: 631 578,77 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 599 999,83 €

Finančná podpora zo zdrojov EÚ: 599 999,83 € 

Finančná podpora zo zdrojov SR: 0,00 € 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 31 578,94 €

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.