NFP – Opatrovateľská služba Lamač – Pomáhame slabým

Prihlásiť sa na odber RSS. Ak máte záujem o odber všetkých noviniek, kliknite sem.

Mestská časť Bratislava-Lamač získala finančný príspevok na opatrovateľskú službu

Popis projektu: Cieľom projektu „Opatrovateľská služba Lamač – Pomáhame slabým“ je poskytovanie domácej opatrovateľskej služby (ďalej len „OS“) na zvýšenie kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby možnosťou čo najdlhšieho zotrvania v ich prirodzenom domácom prostredí.  Projekt má 1 hlavnú aktivitu: Poskytovanie OS v domácom prostredí, ktorú budú realizovať opatrovateľky pre občanov na území mestskej časti Bratislava-Lamač. Podpora OS sa bude poskytovať v zmysle § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). V zmysle § 41 zákona o sociálnych službách – teda domáca OS sa bude poskytovať osobám so stupňom odkázanosti najmenej II a súčasne odkázaným na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Implementáciou tohto projektu sa prispeje k zníženiu negatívnych dopadov spôsobených pandémiou COVID-19 a zároveň sa zvýši odolnosť dotknutých oblastí na zvládnutie podobných situácii v budúcnosti. Mestská časť Bratislava-Lamač bude pri realizácii projektu využívať vlastné personálne, materiálne, priestorové a technické zabezpečenie. 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu: plnoleté fyzické osoby a deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby a zamestnanci vykonávajúci politiku a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore. Významnými užívateľmi výsledkov projektu budú aj rodiny osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba, širšia sociálna sieť klientov a aj miestna komunita.

 

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov: 

 • 14 osôb využije nové, inovatívne služby alebo opatrenia na výkon služieb sociálneho začlenenia,
 • 6 zamestnancov bude poskytovať sociálne alebo asistenčné služby

 

Výsledky projektu:
 Realizáciou projektu v mestskej časti Bratislava-Lamač sa prispeje k: 

 • zvýšeniu informovanosti verejnosti o  opatrovateľskej službe,
 • podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí,
 • poskytovaniu domácej OS v potrebnom rozsahu pri udržaní vysokej kvality,
 • podpore samostatnosti odkázaných osôb, posilneniu ľudskej dôstojnosti,
 • rozvoju kvalitnej OS v domácich podmienkach ako alternatívy k pobytovým sociálnym službám pre občanov s vyšším stupňom odkázanosti, prevencia vyčerpania členov prirodzenej sociálnej siete pri čakaní na uvoľnenie miesta v pobytových službách,
 • podpore zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodín odkázaných fyzických osôb,
 • vytváraniu podmienok prostredníctvom kvalitného poradenstva a následne poskytovanej domácej OS pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život,
 • rozširovanie spektra sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom,
 • podpore odborného rozvoja pracovníkov v pozícii opatrovateľ/opatrovateľka s dôrazom na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk                       www.ec.europa.eu                             www.mpsvr.sk

 

Názov projektu:                     Opatrovateľská služba Lamač – Pomáhame slabým

Typ projektu:                         Dopytovo-orientovaný 

Kód projektu ITMS2014+:    312081BHC1

Miesto realizácie projektu:  Mestská časť Bratislava-Lamač, Bratislavský kraj

Kód výzvy:                               OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Operačný program:                Ľudské zdroje

Spolufinancovanie fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os:                            8 REACT EU

Špecifický cieľ:                      8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Schéma pomoci:                    Schéma štátnej pomoci na podporuopatrovateľskej služby vo forme náhrady za službyvšeobecne hospodárskeho záujmu č.SP SVHZ-2/2021

Prijímateľ:                                MČ Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava

Poskytovateľ NFP:                 Riadiaci orgán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Termín realizácie:                  12/2021 – 11/2023

Výška NFP:                              81 600,-  Eur

 

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.