Fond na výstavbu a obnovu pamiatok, pamätníkov a pamätihodností na území Mestskej časti Bratislava-Lamač

Pamiatky, pamätníky a pamätihodnosti sú súčasťou duchovného a materiálneho kultúrneho dedičstva našej krajiny, definujú našu identitu, úroveň vzdelanosti a historického povedomia. V mnohých prípadoch sa stávajú prostriedkami na budovanie tolerancie, súdržnosti a pomáhajú budovať mosty medzi rôznymi etnikami, rasami, náboženskými skupinami, či sexuálnymi menšinami. Rovnako tak by sme nemali opomínať ani tú skutočnosť, že pri ich rozumnom  a efektívnom využívaní sa môžu stať cenným prvkom ekonomického rozvoja.   

Mestská časť Bratislava-Lamač sa chce zodpovedne postaviť k ochrane a obnove existujúcich pamiatok a pamätihodností, ale zároveň aj prispieť k vytvoreniu nových verejných priestorov, ktoré si zaslúžia našu úctu, prípadne prispejú k formovaniu historickej pamäte. Práve z toho dôvodu sa rozhodla zaviesť systémový nástroj, ktorý má za úlohu kumulovať finančné prostriedky a umožniť tak viaczdrojové financovanie obnovy a výstavby pamiatok, pamätníkov a pamätihodností na území mestskej časti.

Mimorozpočtový peňažný fond, zriadený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 75/2021/VIII je tak odpoveďou na realizáciu zmysluplnej obnovy  a tvorby pamiatkového fondu, s cieľom prispievať k zvyšovaniu kvality života a k udržateľnému rozvoju. Ochrana pamiatok je súčasťou verejného záujmu avšak vďaka svojej osobitej povahe patrí k najnáročnejším úlohám a k najvýznamnejším výzvam súčasnej spoločnosti.

Štatút fondu na výstavbu a obnovu pamiatok, pamätníkov a pamätihodností na území Mestskej časti Bratislava-Lamač