Digitálne mesto

Okrem individuálneho sprístupňovania informácií na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb majú obce zákonmi stanovenú povinnosť niektoré informácie zverejňovať aktívne. Zverejňovaním informácie sa rozumie taký spôsob, ktorý každému umožní zverejnenú informáciu opakovane vyhľadávať a získavať.
Môže ísť o zverejnenie na webstránke obce, na jej úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, v tlači a podobne.

Obce takýmto spôsobom môžu zverejňovať všetky informácie o svojej činnosti okrem tých, na ktorých sa vzťahuje niektorý z dôvodov obmedzenia prístupu k informáciám. Niektoré typy informácií musia obce zverejňovať na základe zákonom uložených povinností. Takýmito informáciami sú najmä:

  • informácie týkajúce sa spôsobu a postupu sprístupňovania informácií na žiadosť
  • informácie týkajúce sa činnosti obecného zastupiteľstva
  • zmluvy, objednávky a faktúry okrem zákonom stanovených výnimiek
  • návrhy všeobecne záväzných nariadení
  • návrhy rozpočtu obce a záverečného účtu obce
  • oznámenie o vyhlásení miestneho referenda
  • návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
  • zámer obce predať svoj majetok a zámer obce predať svoj majetok priamym predajom
  • informácie o správnom konaní vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to stanovuje osobitný zákon

Tu nájdete zverejnenie zmlúv, objednávok, faktúr a rozpočtu:

Digitálne mesto: Bratislava – mestská časť Lamač