Zástupca starostu

Ing. Matúš Harmaňoš, MBA - zástupca starostu Bratislava-LamačIng. Matúš Harmaňoš, MBA
zástupca starostu Bratislava-Lamač

E-mail: matus.harmanos@lamac.sk

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí miestne zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Ak je zriadená miestna rada, zástupca starostu je jej členom.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu.

Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Kompetencie zástupcu starostu mestskej časti Bratislava-Lamač

A) počas neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostu:

 • zastupuje starostu v plnom rozsahu, s výnimkou oprávnenia vstupovať do zmluvných vzťahov, ktorých dôsledkom je vznik, zmena, zánik pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru;
 • zastupuje starostu v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení zanikne jeho mandát pred uplynutím funkčného obdobia.

Pod neprítomnosťou alebo nespôsobilosťou starostu treba rozumieť takú situáciu, resp. situácie, keď starosta obce objektívne nemôže realizovať a vykonávať pôsobnosti, ktoré sú mu zverené platnou právnou úpravou (najmä v § 13 zákona o obecnom zriadení). Neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie je taký stav v správe a riadení obce, v rámci ktorého sa starosta po dobu minimálne 6 mesiacov nezdržiava na obecnom úrade a nevykonáva agendu, ktorá mu je zverená.

B) počas prítomnosti starostu:

 • riadi Oddelenie kultúry a komunikácie;
 • usmerňuje a koordinuje určené činnosti na Oddelení dopravy, územného rozvoj, životného prostredia a správy majetku;
 • usmerňuje činnosť odborných komisií zriadených pri miestnom zastupiteľstve (ďalej len „komisie“);
 • kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách;
 • podieľa sa na príprave zasadnutí miestneho zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne;
 • vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu;
 • podieľa sa spolu so starostom a zamestnancami mestskej časti na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v mestskej časti;
 • zúčastňuje sa spolu so starostom na odborných rokovaniach týkajúcich sa agendy štrukturálnych fondov EÚ, finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a iných dotačných schém;
 • zúčastňuje sa na procese verejného obstarávania, výberového konania organizovaného mestskou časťou;
 • v majetkovoprávnych vzťahoch sa zúčastňuje na vykonávaní potrebných úkonov, smerujúcich k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. dohodovacích konaní, rokovaní a pod.; s výnimkou oprávnenia vstupovať do zmluvných vzťahov s tretími osobami;
 • zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mestskej časti.

Poverenie na zastupovanie starostu mestskej časti Bratislava-Lamač (PDF)

Určenie výšky mesačnej odmeny zástupcu starostu mestskej časti Bratislava-Lamač (PDF)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.