Zasadnutia miestneho zastupiteľstva


Materiály k rokovaniam miestneho zastupiteľstva

Videozáznamy zo zasadnutí

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač (PDF)

Pozvánky, uznesenia a zápisnice: