Komisia životného prostredia a hospodárskej stratégie

Zloženie komisie

PredsedníčkaVeronika Hagovskáposlankyňa
PodpredsedaPavol Čechposlanec
 Elena Černá 
 Veronika Danevová 
 Matúš Kniez 
 Ján Kolár 
 Andrea Neumeisterová 
 Stanislava Polakovičová 
 Annamarie Velič 
 Andrej Petríček 
 Martin Bacigal 
TajomníkMarek Polášzamestnanec mestskej časti Bratislava – Lamač

Náplň práce komisie

  1. tvorba a riešenie koncepcie v oblasti životného prostredia (generel zelene, nakladanie s odpadmi, využitie verejných priestranstiev, nelegálne skládky);
  2. plánovanie úprav a výrubov drevín a  výsadba náhradných drevín;
  3. návrhy na umiestňovanie nových vegetačných prvkov na území mestskej časti;
  4. podnety, návrhy a odporúčania pre plánovanie letnej a zimnej údržby, jarného a jesenného upratovania;
  5. návrhy a prehodnocovanie podmienok držania psov, zákaz vstupu/voľný pohyb psov, zriaďovanie/prehodnocovanie existujúcich verejných venčovísk;
  6. vyjadrovanie k priestupkom vo veciach porušovania zákona o ochrane prírody a krajiny;
  7. vyjadrovanie k priestupkom vo veciach nelegálnych skládok odpadu, vypúšťanie odpadových vôd, znečisťovanie verejných priestranstiev;
  8. tvorba ucelenej koncepcie energetickej politiky mestskej časti, navrhovanie opatrení na realizáciu projektov v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti budov v správe a vo vlastníctve mestskej časti a v oblasti tepelného hospodárstva na území mestskej čast
  9. vyjadrovanie k investičnej činnosti mestskej časti ako aj právnických a fyzických osôb v mestskej časti s ohľadom na životne prostredie

Rokovací poriadok (PDF)