Komisia životného prostredia a hospodárskej stratégie

Zloženie komisie

PredsedníčkaVeronika Hagovskáposlankyňa
PodpredsedaPavol Čechposlanec
 Elena Černá 
 Veronika Danevová 
 Matúš Kniez 
 Ján Kolár 
 Stanislava Polakovičová 
 Annamarie Velič 
 Andrej Petríček 
 Martin Bacigal 
TajomníkMarek Polášzamestnanec mestskej časti Bratislava – Lamač

Náplň práce komisie

  1. tvorba a riešenie koncepcie v oblasti životného prostredia (generel zelene, nakladanie s odpadmi, využitie verejných priestranstiev, nelegálne skládky);
  2. plánovanie úprav a výrubov drevín a  výsadba náhradných drevín;
  3. návrhy na umiestňovanie nových vegetačných prvkov na území mestskej časti;
  4. podnety, návrhy a odporúčania pre plánovanie letnej a zimnej údržby, jarného a jesenného upratovania;
  5. návrhy a prehodnocovanie podmienok držania psov, zákaz vstupu/voľný pohyb psov, zriaďovanie/prehodnocovanie existujúcich verejných venčovísk;
  6. vyjadrovanie k priestupkom vo veciach porušovania zákona o ochrane prírody a krajiny;
  7. vyjadrovanie k priestupkom vo veciach nelegálnych skládok odpadu, vypúšťanie odpadových vôd, znečisťovanie verejných priestranstiev;
  8. tvorba ucelenej koncepcie energetickej politiky mestskej časti, navrhovanie opatrení na realizáciu projektov v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti budov v správe a vo vlastníctve mestskej časti a v oblasti tepelného hospodárstva na území mestskej čast
  9. vyjadrovanie k investičnej činnosti mestskej časti ako aj právnických a fyzických osôb v mestskej časti s ohľadom na životne prostredie

Rokovací poriadok (PDF)