Kontrolór

Ing. Antonín Masaryk, PhD.
miestny kontrolór

E-mail: kontrolor@lamac.sk

Zvolený do funkcie s nástupom od 02. 01. 2024.

Kompetencie miestneho kontrolóra

Miestny kontrolór je zamestnancom mestskej časti. Miestneho kontrolóra volí do funkcie miestne zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov. Miestny kontrolór zodpovedá za výkon svojej funkcie miestnemu zastupiteľstvu. Postavenie miestneho kontrolóra, predpoklady na výkon jeho funkcie, jeho voľbu, skončenie výkonu funkcie, jeho plat, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy miestneho kontrolóra určuje štatút a zákon o obecnom zriadení.

Miestny kontrolór kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov. Kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie mestskej časti. Miestny kontrolór vykonáva kontrolu vybavovanie sťažností a petícií, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti, plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, a interných predpisov mestskej časti a tiež plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra podlieha:

 1. miestny úrad,
 2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestskou časťou,
 3. právnické osoby, v ktorých má mestská časť majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mestskej časti alebo ktorým bol majetok mestskej časti prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mestskej časti účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu.

Kontrolná činnosť miestneho kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje v správnom konaní v zmysle štatútu a ustanovenia § 27 zákona č.369/1990 Zb. starosta.

Miestny kontrolór:

 1. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení ods.2 a 3 tohto článku organizačného poriadku
 2. predkladá miestnemu zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v mestskej časti obvyklým,
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti a k návrhu záverečného účtu mestskej časti pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve,
 4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 5. predkladá miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestskej časti zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon alebo predpis,
 8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada miestne zastupiteľstvo,
 9. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Miestny kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom.

Miestny kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom miestneho zastupiteľstva alebo starostovi.

Miestny kontrolór vo vzťahu k miestnemu úradu plní najmä nasledujúce úlohy a vykonáva kontrolu:

 • plnenia úloh mestskej časti, v rámci rozsahu svojej právomoci,
 • plnenia úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto organizačného poriadku jednotlivými oddeleniami úradu
 • zabezpečovania písomnej agendy jednotlivých orgánov mestskej časti miestnym úradom,
 • zabezpečovania výkonu všeobecne záväzných nariadení, uznesení miestneho zastupiteľstva a rozhodnutí starostu miestnym úradom,
 • vnútorných záležitostí mestskej časti v súlade s ustanoveniami čl.6 ods.2 štatútu,
 • pokladničné operácie a účtovníctvo mestskej časti,
 • nakladanie s majetkom mestskej časti, ďalej
 • upozorňuje na nedostatky a porušenia platných právnych predpisov v činnosti miestneho úradu,
 • na požiadanie miestneho zastupiteľstva a starostu, príp. aj prednostu miestneho úradu zaujíma stanoviská k zákonnosti postupu orgánov mestskej časti

Pri výkone svojich úloh je miestny kontrolór oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov mestskej časti v rozsahu svojej kontrolnej právomoci.

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Lamač

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
 • predkladá miestnemu zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva zverejnený na tabuli miestneho úradu MČ Lamač,
 • vypracováva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamača, k návrhu záverečného účtu mestskej časti pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti na jeho najbližšom zasadaní,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestskej časti zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, vybavuje sťažnosti ak tak ustanovuje § 11, ods.3, zákona NR SR č. 152/1998 Z.z., o sťažnostiach,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada miestne zastupiteľstvo,
 • predkladá miestnemu zastupiteľstvu raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to šesťdesiat dní po uplynutí kalendárneho roku.

Miestny kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

Miestny kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom miestneho zastupiteľstva alebo starostovi.

Miestny kontrolór sa vo svojej činnosti zameriava ďalej na:

 • kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov vydaných v pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač a uznesení miestneho zastupiteľstva,
 • kontroly záväzkových vzťahov uzatvorených mestskou časťou s fyzickými alebo právnickým i osobami,
 • kontrolu nakladania s majetkom mestskej časti , najmä na dodržiavanie účelu ekonomických podmienok a efektívnosť spravovania majetku.

Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač (PDF)

Dokumenty

Dokumenty 2019 - 2023:

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.