Zriadenie studne

Základné informácie

Zriaďovateľ studne - fyzická osoba - je povinná písomne požiadať mestskú časť Bratislava-Lamač o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu a o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby, ďalej ako príslušný orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu o vydanie povolenia na zriadenie studne (stavebné povolenie) a pred ukončením stavebných prác je povinný podať návrh na uvedenie studne do prevádzky (kolaudačné rozhodnutie).

Zriaďovateľ studne - právnická osoba - je povinná požiadať o povolenie zriadiť vodnú stavbu Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Poplatky

 • žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu: bez poplatku
 • žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby: bez poplatku
 • vydanie povolenia na zriadenie studne: 30,- EUR /pol. 60 písm. d) bod 3 zák. č. 145/1995 Z.z./
 • vydanie dodatočného povolenia na zriadenie studne: 90,- EUR /pol. 61 zák. č. 145/1995 Z.z./
 • vydanie kolaudačného rozhodnutia pre studňu: 20,- EUR /pol. č. 62a písm. d) bod 3 zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch/

Potrebné doklady/dokumenty - žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu

 • žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu
 • projektová dokumentácia geologických prác vypracovaná oprávnenou osobou – v 2 vyhotoveniach
 • situačný snímok pozemku, na ktorom sa vodná stavba buduje, s uvedením vzdialeností od hranice susedných pozemkov a od možného miesta znečistenia (napr. žumpy a pod.)

Potrebné doklady/dokumenty - žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby

 • žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby
 • záverečná správa z hydrogeologického prieskumu vypracovaná oprávnenou osobou – v 2 vyhotoveniach
 • projektová dokumentácia – jednoduchý projekt studne

Potrebné doklady/dokumenty - žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd azriadenie vodnej stavby

 • žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby
 • projektová dokumentácia vodnej stavby – studne (technická správa o spôsobe vyhotovenia studne, rez a pôdorys v primeranej mierke) vypracovaná oprávnenou osobou – v 2 vyhotoveniach
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné optrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy príp. účastníkov konania (ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby)
 • situačný snímok pozemku, na ktorom sa vodná stavba buduje, s uvedením vzdialeností od hranice susedných pozemkov a od možného miesta znečistenia (napr. žumpy a pod.)
 • doklad o uhradení správneho poplatku

Potrebné doklady/dokumenty - žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky 

 • žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky 
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby s vyznačenými zmenami
 • osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku (čerpadla) a revízna správa elektro o napojení čerpadla
 • rozbor  vody vyhotovený RÚVZ v rozsahu: absorbancia, amónne ióny, CHSK manganistanom, dusitany, dusičnany, farba, elektrolytická vodivosť, pH
 • doklad o uhradení správneho poplatku

Legislatíva

 • zákon č. 364/2004 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
 • vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.