Zriadenie studne

Základné informácie

Zriaďovateľ studne - fyzická osoba - je povinná písomne požiadať mestskú časť Bratislava-Lamač o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu a o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby, ďalej ako príslušný orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu o vydanie povolenia na zriadenie studne (stavebné povolenie) a pred ukončením stavebných prác je povinný podať návrh na uvedenie studne do prevádzky (kolaudačné rozhodnutie).

Zriaďovateľ studne - právnická osoba - je povinná požiadať o povolenie zriadiť vodnú stavbu Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Poplatky

 • žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu: bez poplatku
 • žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby: bez poplatku
 • vydanie povolenia na zriadenie studne: 30,- EUR /pol. 60 písm. d) bod 3 zák. č. 145/1995 Z.z./
 • vydanie dodatočného povolenia na zriadenie studne: 90,- EUR /pol. 61 zák. č. 145/1995 Z.z./
 • vydanie kolaudačného rozhodnutia pre studňu: 20,- EUR /pol. č. 62a písm. d) bod 3 zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch/

Potrebné doklady/dokumenty - žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu

 • žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu
 • projektová dokumentácia geologických prác vypracovaná oprávnenou osobou – v 2 vyhotoveniach
 • situačný snímok pozemku, na ktorom sa vodná stavba buduje, s uvedením vzdialeností od hranice susedných pozemkov a od možného miesta znečistenia (napr. žumpy a pod.)

Potrebné doklady/dokumenty - žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby

 • žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby
 • záverečná správa z hydrogeologického prieskumu vypracovaná oprávnenou osobou – v 2 vyhotoveniach
 • projektová dokumentácia – jednoduchý projekt studne

Potrebné doklady/dokumenty - žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd azriadenie vodnej stavby

 • žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby
 • projektová dokumentácia vodnej stavby – studne (technická správa o spôsobe vyhotovenia studne, rez a pôdorys v primeranej mierke) vypracovaná oprávnenou osobou – v 2 vyhotoveniach
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné optrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy príp. účastníkov konania (ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby)
 • situačný snímok pozemku, na ktorom sa vodná stavba buduje, s uvedením vzdialeností od hranice susedných pozemkov a od možného miesta znečistenia (napr. žumpy a pod.)
 • doklad o uhradení správneho poplatku

Potrebné doklady/dokumenty - žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky 

 • žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky 
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby s vyznačenými zmenami
 • osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku (čerpadla) a revízna správa elektro o napojení čerpadla
 • rozbor  vody vyhotovený RÚVZ v rozsahu: absorbancia, amónne ióny, CHSK manganistanom, dusitany, dusičnany, farba, elektrolytická vodivosť, pH
 • doklad o uhradení správneho poplatku

Legislatíva

 • zákon č. 364/2004 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
 • vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie