Zberné dvory

Zberný dvor OLO a.s. na Starej Ivánskej ceste 2 v Bratislave je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu – fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení osobne uložiť odpad na ZD v súlade s  prevádzkovým poriadkom.

Podmienky vstupu

1. Trvalý pobyt v Bratislave, príp. preukázanie vlastníctva k nehnuteľnosti v BA alebo doklad o zapojení sa do množstvového zberu komunálneho odpadu v BA.

2. Vyplnenie Formulára návštevníka zberného dvora.

3. Dodržiavanie pokynov obsluhy.

Vstup do areálu ZD je možný s vozidlom s okamžitou hmotnosťou do 3,5 t a prívesným vozíkom max. objemu 1 m3.

https://www.olo.sk/zberny-dvor-olo-a-s/

Zberný dvor OLO, a.s. v Rači, Pri Šajbách 1 je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia uvedených zložiek komunálneho odpadu nepochádzajúcich z podnikateľskej činnosti.

Iný odpad nie je možné na zberný dvor uložiť.

https://www.olo.sk/zberny-dvor-raca/