Skládky

Priestupku sa dopustí ten, kto uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou. Ukladaním odpadu na miestna, ktoré na to nie sú určené vytvárate nelegálnu skládku za čo môžete byť sankcionovaný pokutou až do výšky 1 500 EUR podľa § 115 ods. 1 písmeno c) zákona číslo 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon o odpadoch jednoznačne určuje oznamovaciu povinnosť vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov v nadväznosti na nelegálne uložený odpad na ich pozemkoch. Napriek tomu sa na území mestskej časti Bratislava – Lamač nachádza množstvo nelegálnych skládok odpadu čo má nepriaznivý dopad na životné prostredie ako aj estetickú stránku územia.

Čo môžete urobiť vy?

Zapojte sa do mapovania nelegálnych skládok odpadu vo svojom bezprostrednom okolí. V prípade zistenia lokalít s výskytom nelegálnej skládky odpadu informujte o tejto skutočnosti: 

  • miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač 
  • miestne príslušný okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, 
  • miestne príslušný okresný úrad – pozemkový a lesný odbor (ak ide o výskyt nelegálnej skládky na poľnohospodárskom pôdnom fonde),
  • Štátnu ochranu prírody SR (najmä ak ide o nelegálnu skládku odpadu v chránenom území), 
  • správcu toku (ak príslušná nelegálna skládka odpadu predstavuje zásah do prietočného profilu toku alebo sa nachádza v jeho inundačnom území, ako aj v prípade potenciálnej kontaminácie vody), 
  • Slovenskú inšpekciu životného prostredia  (pri závažnom porušovaní  zákona o odpadoch právnickými osobami – firmami).    

V prípade ak vám to miestne podmienky dovoľujú, zapojte sa ako dobrovoľník do praktického odstraňovania nelegálnych skládok odpadu  z jednotlivých pozemkov, pod dohľadom odborníkov. Za týmto účelom vie Mestská časť Bratislava – Lamač po dohode, zabezpečiť veľkokapacitný kontajner ako aj zneškodnenie vyzberaného odpadu.

Zelená linka

Linka prvého kontaktu a nahlasovanie environmentálnych priestupkov.
Bezplatné telefónne číslo: 0800 144 440 - v pracovných dňoch od 8:00 do 20:00 (dočasne pre pandémiu COVID-19: od 08:00 do 16:00)
e-mail: zelena.linka@enviro.gov.sk

Kam s veľkorozmerným odpadom?

Vedeli ste, že na Slovensku je evidovaných približne 6000 nelegálnych skládok? Udržiavajme teda naše okolie čisté a neprispievajme k tvorbe čiernych skládok ani odkladaním, napríklad, starého nábytku na sídlisku. Ten, kto sa pričiní k tvorbe čiernej skládky, musí rátať s hrozbou pokuty.
Zákon o odpadoch hovorí jasne - priestupku sa dopustí ten, kto uloží odpad na iné miesto, než na miesto na to určené obcou. Nuž, a tu nastáva problém hlavne na sídlisku v Lamači, v bývalých kontajnerových stojiskách napríklad na Studenohorskej alebo Bakošovej ulici. Tieto miesta nie sú určené na odkladanie starého nábytku a ani žiadneho iného odpadu. Žiaľ, často práve na týchto miestach vidíme nábytok, odpad z prerábaných bytov alebo iný veľkorozmerný odpad. Ide o miesta, ktoré boli kedysi určené ako stojiská kontajnerov. To však už dávno neplatí.
Veľa z vás sa pýta, prečo tam kontajnery nie sú, či prečo zaberajú miesto na ceste. Dôvodov je viacero, jedným z nich aj fakt, že pozemky, kde sa tieto bývalé kontajnerové stojiská nachádzajú, sú nevysporiadané. Veľmi intenzívne sa pracuje na ich vysporiadaní a následne je plán tieto stojiská nahradiť vizuálne vkusnejšími, efektívnejšími a uzamknutými kontajnerovými stojiskami.
Čo však robiť, ak napríklad prerábame byt a chceme sa starého nábytku zodpovedne zbaviť?Ak už viete, čoho všetkého sa budete chcieť zbaviť a usúdite, že už to nie je hodné predaja alebo darovania niekomu inému, mali by ste pamätať na to, že nábytok, koberce alebo iné zariadenie bytu sa rozhodne nevyhadzujú do smetiaku na bežný komunálny odpad. Takýto druh odpadu patrí do zberného dvora, ktorý nájdete na Starej Ivánskej ceste 2. Viac informácií o dvore nájdete na stránke www.olo.sk.
V prípade, ak chcete svoj odpad doručiť do zberného dvora, ale nemáte auto, využite služby priamo zberného dvora OLO, ktorý okrem iného ponúka aj službu OLO taxi. Tiež je možnosť objednať si veľkokapacitný kontajner alebo vyhľadať služby napríklad serióznych sťahovacích firiem.
Ďalšou z možností ako sa zbaviť starého nábytku, je využiť veľkokapacitné kontajnery (VKK), ktoré zabezpečuje mestská časť pre potreby jarného a jesenného upratovania. VKK však slúžia všetkým obyvateľom. Preto budú pri nich pri najbližšej príležitosti stáť členovia inšpekcie verejného poriadku, ktorí budú dohliadať na to, aby sa svojho odpadu mohlo zbaviť čo najviac ľudí a aby jeden kontajner neslúžil jednotlivcovi, ktorý tam vyhodí takmer celú domácnosť. Do VKK je prísne zakázané vhadzovať stavebný odpad, elektroodpad, nebezpečný a toxický odpad, ako aj bioodpad.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.