Skládky

Priestupku sa dopustí ten, kto uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou. Ukladaním odpadu na miestna, ktoré na to nie sú určené vytvárate nelegálnu skládku za čo môžete byť sankcionovaný pokutou až do výšky 1 500 EUR podľa § 115 ods. 1 písmeno c) zákona číslo 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon o odpadoch jednoznačne určuje oznamovaciu povinnosť vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov v nadväznosti na nelegálne uložený odpad na ich pozemkoch. Napriek tomu sa na území mestskej časti Bratislava – Lamač nachádza množstvo nelegálnych skládok odpadu čo má nepriaznivý dopad na životné prostredie ako aj estetickú stránku územia.

Čo môžete urobiť vy?

Zapojte sa do mapovania nelegálnych skládok odpadu vo svojom bezprostrednom okolí. V prípade zistenia lokalít s výskytom nelegálnej skládky odpadu informujte o tejto skutočnosti: 

  • miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač 
  • miestne príslušný okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, 
  • miestne príslušný okresný úrad – pozemkový a lesný odbor (ak ide o výskyt nelegálnej skládky na poľnohospodárskom pôdnom fonde),
  • Štátnu ochranu prírody SR (najmä ak ide o nelegálnu skládku odpadu v chránenom území), 
  • správcu toku (ak príslušná nelegálna skládka odpadu predstavuje zásah do prietočného profilu toku alebo sa nachádza v jeho inundačnom území, ako aj v prípade potenciálnej kontaminácie vody), 
  • Slovenskú inšpekciu životného prostredia  (pri závažnom porušovaní  zákona o odpadoch právnickými osobami – firmami).    

V prípade ak vám to miestne podmienky dovoľujú, zapojte sa ako dobrovoľník do praktického odstraňovania nelegálnych skládok odpadu  z jednotlivých pozemkov, pod dohľadom odborníkov. Za týmto účelom vie Mestská časť Bratislava – Lamač po dohode, zabezpečiť veľkokapacitný kontajner ako aj zneškodnenie vyzberaného odpadu.