Deratizácia

Regulácia živočíšnych škodcov je bližšie definovaná v zákone  NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 2 ako jedno z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Tieto opatrenia vykonávajú všetky 

  • fyzické osoby –občania, 
  • fyzické osoby –podnikatelia, 
  • právnické osoby 
  • obce. 

Synantrópnemyšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšne škodce, ktoré disponujú vysokou reprodukčnou schopnosťou, pričom za vhodných podmienok často dochádza k ich premnoženiu –jednak vstavbách a infraštruktúre ľudských sídielajednak ajvpriľahlých vonkajších priestoroch. Najmä vprípade ich premnoženia sa môžu stať významnýmprameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (=infekčných) ochorení ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu predstavovať činiteľa ohrozujúceho verejné zdravie. Aby sa premnoženiu hlodavcov predišloa tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika voblasti verejného zdravia je potrebné pravidelne a celoplošne vykonávať opatrenia na reguláciu populáciíuvedených živočíšnych škodcov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami,určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to každoročne najprv vurčených jarných (jarná fáza) a potom v určených jesenných (jesenná fáza) mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má za cieľ zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

Fyzické osoby – občania, vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; Deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; Deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie.

Obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí. O termínoch jarnej a jesennej deratizácie sú občania včas informovaní.

  • Jarná deratizácia prebieha v termíne od 1.4. do  31.5. 
  • Jesenná deratizácia prebieha v termíne od 1.10. do 30.11.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.