Deratizácia

Regulácia živočíšnych škodcov je bližšie definovaná v zákone  NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 2 ako jedno z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Tieto opatrenia vykonávajú všetky 

  • fyzické osoby –občania, 
  • fyzické osoby –podnikatelia, 
  • právnické osoby 
  • obce. 

Synantrópnemyšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšne škodce, ktoré disponujú vysokou reprodukčnou schopnosťou, pričom za vhodných podmienok často dochádza k ich premnoženiu –jednak vstavbách a infraštruktúre ľudských sídielajednak ajvpriľahlých vonkajších priestoroch. Najmä vprípade ich premnoženia sa môžu stať významnýmprameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (=infekčných) ochorení ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu predstavovať činiteľa ohrozujúceho verejné zdravie. Aby sa premnoženiu hlodavcov predišloa tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika voblasti verejného zdravia je potrebné pravidelne a celoplošne vykonávať opatrenia na reguláciu populáciíuvedených živočíšnych škodcov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami,určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to každoročne najprv vurčených jarných (jarná fáza) a potom v určených jesenných (jesenná fáza) mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má za cieľ zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

Fyzické osoby – občania, vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; Deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; Deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie.

Obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí. O termínoch jarnej a jesennej deratizácie sú občania včas informovaní.

  • Jarná deratizácia prebieha v termíne od 1.4. do  31.5. 
  • Jesenná deratizácia prebieha v termíne od 1.10. do 30.11.