Celoročná údržba verejných priestranstiev a komunikácií

Mestská časť Bratislava – Lamač, ako príslušný správca miestnych komunikácií III. a IV. triedy zabezpečuje správu a údržbu pozemných komunikácií a inžinierskych objektov:

  • plošnými opravami povrchov vozoviek a chodníkov miestnych komunikácií III. a IV. triedy, opravou výtlkov a sieťových rozpadov, prepadov, výškovou úpravou vývodov inžinierskych sietí, čistením, údržbou a opravou uličných vpustov, odvodnením vozoviek, zálievkami špár a trhlín na obrusnej vrstve, prevádzkovaním a čistením lapačov olejov a tukov a drobnými opravami na miestnych komunikáciách
  • vypracovávaním materiálov a projektov organizácie dopravy, zvislého trvalého a dočasného dopravného značenia, vodorovného trvalého a dočasného dopravného značenia
  • údržbou a opravami mostov, múrov, lávok a podjazdov nátermi, antikoróznou ochranou, kontrolou a opravou mostných ložísk
  • opravami zvodidiel a zábradlí
  • údržbou vodorovného značenia, obnovou a zmenami vodorovných dopravných značení
  • obnovou a výmenou zvislých dopravných značiek
  • údržbou cestnej zelene kosením a polievaním, strihaním stromov, kríkov, vyzbieraním nečistôt, výrubmi suchých stromov apod.
  • letným čistením komunikácií a zimnou údržbou

Letná údržba

Mestská časť Bratislava – Lamač zabezpečuje letnú údržbu na všetkých miestnych komunikáciách III. a IV. triedy, čistením a zametaním po zimnej údržbe, pravidelným čistením obrubníkov a zametaním lístia v jesennom období.        

Zimná údržba

Mestská časť Bratislava – Lamač zabezpečuje zimnú údržbu na všetkých miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a má podpísanú zmluvu o poskytovaní služieb, s Magistrátom Hlavného mesta Bratislavy Slovenskej republiky, týkajúcu sa zabezpečenia zimnej údržby a schodnosti verejných chodníkov, námestí a zastávok, ktoré sú súčasťou chodníka, nezaradených úsekov miestnych komunikácií a verejných priestranstiev podľa pokynov dispečingu oddelenia správy komunikácií Hlavného mesta zverejnenú na webovom sídle Mestskej časti Bratislava – Lamač.

Obdobie vykonávania zimnej údržby sa realizuje v čase od 01.12.2020 do 31.03.2021 podľa výstupov z  porád Koordinačnej skupiny zimnej údržby a čiastočných operatívnych porád zamestnancov poverených výkonnými funkciami, ktoré je potrebné vykonávať priebežne podľa poveternostných podmienok.