Územnoplánovacia informácia

Územnoplánovacia informácia poskytuje informáciu o budúcom využití územia a podmienkach jeho využívania z hľadiska platného územného plánu v danom území. Územnoplánovacia informácia sa vydáva pre konkrétne vymedzené územie.

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie /UPI/ musí obsahovať:

    • žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie /UPI/ musí obsahovať: meno a priezvisko fyzickej osoby /názov právnickej osoby, korešpondenčnú adresu, číslo telefónu/ mailovú adresu, katastrálne územie, parcelné čísla pozemku, register „C“ alebo „E“, účel žiadosti (napr. ako podklad pre konanie, záujem o kúpu, investičný zámer...
    • mapa s vyznačením záujmového pozemku alebo pozemkov, resp. záujmového územia (môže to byť akákoľvek mapa, z ktorej bude možné jednoznačne identifikovať situovanie pozemku v území)

Územnoplánovacia informácia platí jeden rok odo dňa jej vydania resp. do schválenia nových zmien a doplnkov územného plánu mesta, do schválenia územného plánu zóny alebo jeho zmien a doplnkov, územnoplánovacia informácia nerieši majetkovo-právne vzťahy. 

Upozornenie: Originálny výklad územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy poskytuje Hlavné mesto SR Bratislava ako jeho obstarávateľ a súčasne aj riešiteľ prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1.

Legislatíva