Poplatok za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj je na území mestskej časti Bratislava – Lamač vyrubovaný na základe  Všeobecne záväzného nariadenia  o miestnom poplatku zo rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Lamač  v zmysle zákona 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov.

Poplatníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená:

  • v právoplatnom stavebnom povolení, 
  • v právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, 
  • v právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, 
  • v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe. 

Postúpenie práv a povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a k projektovej dokumentácii nemá vplyv na zmenu osoby poplatníka. Len v tom prípade, ak má stavebník právneho nástupcu,  poplatková povinnosť  prechádza na právneho nástupcu.

V prípade, že stavbu uskutočňuje viacero stavebníkov, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere. Ak sa však všetci poplatníci dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich. Ostatní poplatníci ručia za poplatok za rozvoj v rovnakom pomere. Zástupca poplatníkov je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť mestskej časti najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti. 

Ak uskutočňujú stavbu manželia v rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poplatníkmi sú obaja manželia, ktorí ručia za poplatok za rozvoj spoločne a nerozdielne. 

Predmetom poplatku za rozvoj 

je stavba na území mestskej časti, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby. 

Odstránením stavby sa podlahová plocha nadzemnej časti pôvodnej stavby odpočítava od novovzniknutej podlahovej plochy realizovanej stavby za predpokladu, že nadväzujúce stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby.

Miestny poplatok za rozvoj sa netýka stavieb slúžiacich ako zdravotnícke zariadenia, materské, základné, stredné školy, verejné vysoké školy ako aj stavby určené na sociálne bývanie, športové účely, sociálne služby a iné. Takisto sa povinnosť platiť poplatok netýka údržby, rekonštrukcie či modernizácie stavieb, pri ktorých sa nemení ich podlahová plocha.

Základom poplatku za rozvoj 

je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m². Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin výmery podlahovej plochy znížený o 60 m² a sadzby určenej podľa druhu stavby.

Sadzby poplatku za rozvoj

sú stanovené za každý aj začatý m2 podlahovej  plochy na celom území našej mestskej časti  v členení podľa druhu stavby nasledovne:

  • stavby na bývanie  35,- EUR
  • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu  35,- EUR
  • priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu  35,- EUR
  • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou  35,- EUR
  • ostatné stavby  35,- EUR

Poplatok vyrubí mestská časť rozhodnutím.

Mestská časť môže určiť na základe žiadosti poplatníka, platenie poplatku za rozvoj v splátkach. Mestská časť určí rozhodnutím platenie poplatku za rozvoj spolu s lehotami splatnosti  v troch rovnomerných splátkach tak, že prvá splátka je splatná v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá a tretia splátka sú splatné v lehotách nasledujúcich po sebe v štvormesačných intervaloch

Legislatíva

VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava - Lamač


Tel: 02/6478 0065
dane@lamac.sk


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.