Investičné činnosti

Vyjadrenie  k investičnému zámeru

Žiadosť o Vyjadrenie k investičnému zámeru

 • Čo musí obsahovať žiadosť:
  • žiadosť o Vyjadrenie k s investičnému zámeru
  • projektová dokumentácia spracovaná minimálne v stupni architektonickej štúdie (resp. projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre zlúčené územné a stavebné konanie, projekt pre stavebné konanie), ktorá bude obsahovať najmä
   • textovú časť (sprievodnú správu) s uvedením:
    • základných údajov o investorovi, zodpovednom projektantovi (meno, kontaktné údaje, číslo autorizačného osvedčenia okrem jednoduchých stavieb v zmysle § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona)
    • údajov o stavbe (druh stavby v zmysle § 43 stavebného zákona) vrátane jej architektonicko-stavebného riešenia, dátumu spracovania projektovej dokumentácie (všetky jej súčasti musia mať uvedený jednotný dátum spracovania)
    • vyhodnotenia súladu investičného zámeru so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou (postup je dostupný aj na: https://bratislava.sk/sk/chcem-stavat) vrátane uvedenia bilančných údajov (plocha riešeného územia, zastavaná plocha, spevnené plochy, plochy zelene, podlažné plochy) a i.
    • výpočtu nárokov statickej dopravy podľa platnej normy STN 73 6110/Z2
   • grafickú časť:
    • situácia so zakreslením investičného zámeru (s vyznačením zastavaných plôch, spevnených plôch, plôch zelene) a jeho dopravného napojenia na podklade katastrálnej mapy, vrátane riešenia plôch statickej dopravy, napojenia na inžinierske siete a stojiska pre komunálny odpad;
    • pôdorysy, charakteristické rezy, pohľady, rozvinutý uličný pohľad, prípadne vizualizácie a pod


Upozornenie: Vyjadrenie/stanovisko k stavbe nenahrádza záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičným činnostiam, záväzné stanovisko môže byť vydané len prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1.

Legislatíva

Miroslava Pokorná
Tel: 02/6478 0065
uzemnyrozvoj@lamac.sk

Tlačivá nájdete tu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.