Investičné činnosti

Vyjadrenie  k investičnému zámeru

Žiadosť o Vyjadrenie k investičnému zámeru

 • Čo musí obsahovať žiadosť:
  • žiadosť o Vyjadrenie k s investičnému zámeru
  • projektová dokumentácia spracovaná minimálne v stupni architektonickej štúdie (resp. projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre zlúčené územné a stavebné konanie, projekt pre stavebné konanie), ktorá bude obsahovať najmä
   • textovú časť (sprievodnú správu) s uvedením:
    • základných údajov o investorovi, zodpovednom projektantovi (meno, kontaktné údaje, číslo autorizačného osvedčenia okrem jednoduchých stavieb v zmysle § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona)
    • údajov o stavbe (druh stavby v zmysle § 43 stavebného zákona) vrátane jej architektonicko-stavebného riešenia, dátumu spracovania projektovej dokumentácie (všetky jej súčasti musia mať uvedený jednotný dátum spracovania)
    • vyhodnotenia súladu investičného zámeru so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou (postup je dostupný aj na: https://bratislava.sk/sk/chcem-stavat) vrátane uvedenia bilančných údajov (plocha riešeného územia, zastavaná plocha, spevnené plochy, plochy zelene, podlažné plochy) a i.
    • výpočtu nárokov statickej dopravy podľa platnej normy STN 73 6110/Z2
   • grafickú časť:
    • situácia so zakreslením investičného zámeru (s vyznačením zastavaných plôch, spevnených plôch, plôch zelene) a jeho dopravného napojenia na podklade katastrálnej mapy, vrátane riešenia plôch statickej dopravy, napojenia na inžinierske siete a stojiska pre komunálny odpad;
    • pôdorysy, charakteristické rezy, pohľady, rozvinutý uličný pohľad, prípadne vizualizácie a pod


Upozornenie: Vyjadrenie/stanovisko k stavbe nenahrádza záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičným činnostiam, záväzné stanovisko môže byť vydané len prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1.

Legislatíva