Investičné činnosti

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Podanie žiadosti o  záväzné stanovisko k investičnej činnosti sa od 1.4.2024 riadi novou legislatívou v územnom plánovaní a výstavbe. Žiadateľ je povinný podať žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej činnosti na príslušný dotknutý orgán a žiadosť s identickou projektovou dokumentáciou podať aj na orgán, ktorý má právo vyjadriť sa k záväznému stanovisku dotknutého orgánu.

Postup podávania žiadosti:

 1. podať žiadosť o vyjadrenie na orgán, ktorý ma právo vyjadriť sa
  • v prípade jednoduchých stavieb Hlavnému mestu SR Bratislava
  • pri ostatných stavbách Mestskej časti Bratislava-Lamač
 2. podať žiadosť o záväzné stanovisko príslušnému dotknutému orgánu s kópiou žiadosti uvedenej pod bodom 1
  • v prípade jednoduchých stavieb Mestskej časti Bratislava-Lamač
  • pri ostatných stavbách Hlavnému mestu SR Bratislava

Mestská časť Bratislava-Lamač, ako dotknutý orgán, vydáva záväzné stanovisko k jednoduchej stavbe, ktorá sa plánuje v katastrálnom území Lamač. 

Jednoduché stavby, ku ktorým bude mestská časť od 1.4.2024 vydávať záväzné stanoviská k investičnej činnosti sú:

 • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie a môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie, alebo majú dve nadzemné podlažia s plochou strechou a môžu mať aj jedno podzemné podlažie,
 • stavby na individuálnu rekreáciu,
 • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m (ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb)
 • oporné múry,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m (ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb).

Akým spôsobom požiadať o záväzné stanovisko?

Žiadosť spolu s projektovou dokumentáciou je potrebné podať v tlačenej forme do podateľne Miestneho úradu Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava. K žiadosti je potrebné priložiť projektovú dokumentáciu aj vo formáte pdf, buď na USB nosiči, alebo zaslaním na uzemnyrozvoj@lamac.sk.

V prípade všetkých ostatných stavieb je dotknutým orgánom Hlavné mesto SR Bratislava.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Hlavného mesta SR Bratislavy.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.