Určenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, orientačného čísla

K vybaveniu potrebujete

  • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytové (nebytové) budovy
  • Právoplatné stavebné povolenie na bytové (nebytové) budovy, v prípade rozostavanej budovy
  • Rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie bytovej (nebytovej) budovy v prípade, že budete žiadať o zrušenie súpisného a orientačného čísla
  • Geometrický plán so zameraním adresného bodu (§ 3 ods. 4 zák.125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  • Doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (§ 6 ods. 1 písm. d/1)
  • Vyplnenú žiadosť

Poplatok

Vydanie tabuľky so súpisným číslom je bezplatné, náklady na obstaranie tabuľky s orientačným číslom znáša vlastník stavby.

Lehota na vybavenie

Do 30 dní. Opravný prostriedok sa nepodáva.

Legislatíva