Stavebné konanie

Stavebné konanie na Špeciálnom stavebnom úrade pre miestne a účelové komunikácie zahŕňa vydanie stavebného povolenia, dodatočného stavebného povolenia, predĺženie platnosti stavebného povolenia, predĺženie lehoty výstavby.

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

K vybaveniu potrebujete

  • Žiadosť o stavebné povolenie, prípadne žiadosť o dodatočné stavebné povolenie, žiadosť o predĺžení platnosti stavebného povolenia alebo žiadosť o predĺžení lehoty výstavby
  • Prílohy uvedené v jednotlivých žiadostiach

Upozornenie

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Poplatky

Stavebníkovi bude po podaní žiadosti zaslaná písomná výzva na zaplatenie správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok je potrebné uhradiť do 15 dní od prevzatia výzvy na zaplatenie správneho poplatku. 

Legislatíva