Stavebné povolenie na reklamnú stavbu s informačnou plochou nad 3 m2

K vybaveniu potrebujete

  • kópiu z katastrálnej mapy (originál) miesta stavby
  • Písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo právnickú osobu
  • Doklad preukazujúci právo k pozemku alebo stavbe na ktorej má byť reklamná stavba osadená (napr. nájomná zmluva)
  • Jednoduchý technický opis stavby s uvedením najväčšej informačnej plochy reklamnej stavby,
  • Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach (len ak je to nevyhnutné pre posúdenie reklamnej stavby aj sprievodná správa, súhrnná technická správa, pôdorysy, rezy, pohľady, starý stav, navrhovaný stav, príslušné projekty inštalácií, statický posudok, požiarna ochrana)
  • Vyhlásenie stavebného dozoru, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
  • Doklad o uhradení stavebného poplatku
  • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov najmä
  • Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m²


Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Poplatky

Stavebníkovi bude po podaní žiadosti zaslaná písomná výzva na zaplatenie správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok je potrebné uhradiť do 15 dní od prevzatia výzvy na zaplatenie správneho poplatku. 

Legislatíva