Ohlásenie reklamnej stavby s informačnou plochou do 3 m2

K vybaveniu potrebujete

  • kópiu z katastrálnej mapy (originál) miesta stavby
  • Písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo právnickú osobu
  • Doklad preukazujúci právo k pozemku alebo stavbe na ktorej má byť reklamná stavba osadená (napr. nájomná zmluva)
  • Jednoduchý technický opis stavby s uvedením najväčšej informačnej plochy reklamnej stavby
  • Jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
  • Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
  • Doklad o uhradení správneho poplatku
  • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov
  • Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m²


Lehota na vybavenie
Do 30 dní.

Poplatky

Stavebníkovi bude po podaní žiadosti zaslaná písomná výzva na zaplatenie správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok je potrebné uhradiť do 15 dní od prevzatia výzvy na zaplatenie správneho poplatku. 

Legislatíva