Kolaudácia reklamnej stavby s informačnou plochou väčšou ako 20 m2

K vybaveniu potrebujete

  • Písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo právnickú osobu
  • Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia
  • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi
  • Doklad o uhradení stavebného poplatku
  • Ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr.: stavebné povolenie, certifikáty použitých výrobkov
  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²

Poplatky

Stavebníkovi bude po podaní žiadosti zaslaná písomná výzva na zaplatenie správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok je potrebné uhradiť do 15 dní od prevzatia výzvy na zaplatenie správneho poplatku. 

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán oznámi konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Legislatíva