Predĺženie lehoty výstavby

Stavebník podáva žiadosť o predĺženie lehoty výstavby v prípade, že stavebníkovi bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a oznámil stavebnému úradu začatie výstavby, no termín jej dokončenia nebude možné dodržať v lehote určenej v stavebnom povolení stavebným úradom.

K vybaveniu potrebujete

  • Žiadosť o predĺžení lehoty výstavby
  • Prílohy uvedené v žiadosti o predĺženie lehoty výstavby

Upozornenie

Upozorňujeme, že ten kto napriek výzve stavebného úradu predlžuje bez vážneho dôvodu dokončenie stavby nad lehotu určenú v stavebnom povolení, môže sa dopustiť priestupku v zmysle §105 ods. 2 písm. d) stavebného zákona.

Poplatky

Stavebníkovi bude po podaní žiadosti zaslaná písomná výzva na zaplatenie správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok je potrebné uhradiť do 15 dní od prevzatia výzvy na zaplatenie správneho poplatku. 

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Legislatíva