Povolenie terénnych úprav

Povolenie stavebného úradu vyžadujú terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce.

K vybaveniu potrebujete      

  •    Žiadosť o povolenie terénnych úprav
  •    Prílohy podľa § 12 a § 13 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 

Stavebníkovi bude po podaní žiadosti zaslaná písomná výzva na zaplatenie správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok je potrebné uhradiť do 15 dní od prevzatia výzvy na zaplatenie správneho poplatku. 

Legislatíva