Potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie skutočného realizovania stavby (pasportu stavby)

Potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie skutočného realizovania stavby (pasportu stavby)

Ak sa doklady (predovšetkým overená dokumentácia), z ktorých by bolo možno zistiť účel, na aký bola stavba povolená, nezachovajú, platí, že stavba je určená účelu, na ktorý je svojím stavebnotechnickým usporiadaním vybavená. Ak vybavenie stavby nasvedčuje viacerým účelom, predpokladá sa, že stavba je určená účelu, na ktorý sa užíva bez závad. Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného realizovania stavby v prípadoch, keď nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom stave.

K vybaveniu potrebujete      

  • Žiadosť na vydanie pasportu stavby
  • Prílohy podľa § 29 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 

Poplatky

Stavebníkovi bude po podaní žiadosti zaslaná písomná výzva na zaplatenie správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok je potrebné uhradiť do 15 dní od prevzatia výzvy na zaplatenie správneho poplatku. 

Legislatíva