Dodatočné stavebné povolenie

Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami. Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. 

K vybaveniu potrebujete                  

  • Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie vlastník stavby podáva na základe doručenej výzvy stavebného úradu, ktorý začína konanie z vlastného podnetu
  • Prílohy potrebné na predloženie budú uvedené vo výzve stavebného úradu

Upozornenie

Stavebník musí predložiť doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Ak stavebník nepredloží požadované doklady stavebný úrad vydá rozhodnutie, ktorým nepovolenú stavbu (stavebné úpravy) nariadi odstrániť, resp. nariadi dať do pôvodného stavu. 

Poplatky

Stavebníkovi bude po podaní žiadosti zaslaná písomná výzva na zaplatenie správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok je potrebné uhradiť do 15 dní od prevzatia výzvy na zaplatenie správneho poplatku. 

Legislatíva