Štátne sociálne dávky a príspevky

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) je možné vybaviť tieto štátne sociálne dávky a príspevky:
  • príspevok pri narodení dieťaťa
  • rodičovský príspevok, prídavky na dieťa
  • dávka a príspevky v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie
  • náhradné výživné
  • peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (napr. na prepravu, úpravu bytu/domu, kúpu pomôcky, kúpu/úpravu automobilu, kompenzáciu zvýšených výdavkov – diétne stravovanie, opotrebenie šatstva a obuvi alebo bytu, na osobnú asistenciu atď... )
  • peňažný príspevok za opatrovanie (určený rodinným príslušníkom)
  • príspevok na pohreb

Potrebné tlačivá a informácie sú k dispozícii na adrese webového sídla ÚPSVaR, Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava:

  • pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na tomto linku
  • pre občanov riešiacich sociálne veci a záležitosti rodiny na tomto linku.