Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Základné informácie
Občania s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Lamač, ktorí majú záujem o poskytovanie sociálnych služieb, si môžu podať na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač, Referát sociálnych vecí žiadosť o posúdenie odkázanosti na tieto sociálne služby:

 • domáca opatrovateľská služba,
 • zariadenie opatrovateľskej služby
 • zariadenie pre seniorov
 • denný stacionár

Poplatky
Bez poplatku

Potrebné doklady

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. Lekársky nález od všeobecného lekára alebo od odborných lekárov, nie starší ako šesť mesiacov resp. prepúšťacia správa alebo predbežná prepúšťacia správa z nemocnice, nie staršia ako 6 mesiacov
 3. Občiansky preukaz

Ďalšie informácie
Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je možné vybaviť posúdenie odkázanosti a vydanie rozhodnutia o odkázanosti na tieto sociálne služby: 

 • Domov sociálnych služieb (určený pre odkázaných občanov, ktorí  ešte nedovŕšili dôchodkový vek)
 • Špecializované zariadenie (určené pre odkázaných občanov s diagnózami ako napr. Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, psychiatrické diagnózy a demencie rôzneho stupňa, skleróza multiplex, HIV...)
 • Rehabilitačné stredisko (určené na poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť – cieľom je návrat klienta do domáceho prostredia)
 • Zariadenie podporovaného bývania (určené na poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na  pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život)

Potrebné tlačivá a informácie sú k dispozícii na adrese webového sídla Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava.