Poskytnutie opatrovateľskej služby

Základné informácie
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe podľa zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá je:

 • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.,
 • odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť  a základných sociálnych aktivitách.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnouchorobou.                                                                              

Na základe podanej žiadosti a potrebných príloh sa vykoná návšteva v domácnosti žiadateľa, kde sa dohodne rozsah poskytovanej opatrovateľskej služby a úkony, ktoré bude opatrovateľka v domácnosti žiadateľa vykonávať. Opatrovateľská služba je spravidla poskytovaná počas pracovných dní v čase od 8:00 hod do 16:00 hod.

Súčasťou opatrovateľskej služby je aj dovoz obedov do domácností odkázaných osôb. Obedy sú dovážané z Jedálne SAV, Dúbravská cesta 9 (poskytovateľ Igor Goruša – I.E.G. Stravovacie služby) počas pracovných dní v čase od 11:00 hod do 13:00 hod.

Poplatky

Výška úhrady za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby platná od 1.9.2023 do 30.06.2024:

 1. Práce spojené s udržiavaním domácnosti (bežné upratovanie): 4,52 EUR
 2. Sebaobslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť okrem bežného upratovania, základné sociálne aktivity a dohľad v určitom čase: 2,88 EUR
 3. Dovoz obedov do domácnosti: 1,00 EUR

Potrebné doklady

 1. Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby
 2. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (je súčasťou žiadosti)
 3. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu vydané mestskou časťou
 4. Potvrdenie o výške dôchodku alebo potvrdenie o príjme fyzickej osoby, ktorej má byť  poskytovaná opatrovateľská služba
 5. Občiansky preukaz 

Povinné zverejňovanie priemerných ekonomicky oprávnených nákladov („EON“) na poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.