Poskytnutie opatrovateľskej služby

Základné informácie
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe podľa zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá je:

 • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.,
 • odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť  a základných sociálnych aktivitách.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnouchorobou.                                                                              

Na základe podanej žiadosti a potrebných príloh sa vykoná návšteva v domácnosti žiadateľa, kde sa dohodne rozsah poskytovanej opatrovateľskej služby a úkony, ktoré bude opatrovateľka v domácnosti žiadateľa vykonávať. Opatrovateľská služba je spravidla poskytovaná počas pracovných dní v čase od 8:00 hod do 16:00 hod.

Súčasťou opatrovateľskej služby je aj dovoz obedov do domácností odkázaných osôb. Obedy sú dovážané z Jedálne SAV, Dúbravská cesta 9 (poskytovateľ Igor Goruša – I.E.G. Stravovacie služby) počas pracovných dní v čase od 11:00 hod do 13:00 hod.

Poplatky
Úhrada za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby -2,05 EUR
Úhrada za dovoz jedného obeda - 0,50 EUR

Potrebné doklady

 1. Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby
 2. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (je súčasťou žiadosti)
 3. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu vydané mestskou časťou
 4. Potvrdenie o výške dôchodku alebo potvrdenie o príjme fyzickej osoby, ktorej má byť  poskytovaná opatrovateľská služba
 5. Občiansky preukaz