Jednorazový finančný príspevok v núdzi

Základné informácie
Jednorazový finančný príspevok v núdzi je peňažný dar mestskej časti, ktorý sa poskytuje osobám s trvalým pobytom na území mestskej časti na zabezpečenie základných životných potrieb, najmä na stravu, lieky, nákup odevov, hygienických potrieb a úhradu nevyhnutných životných nákladov. O výške jednorazového príspevku rozhoduje starosta mestskej časti Bratislava-Lamač s prihliadnutímna odporúčanie príslušnej komisie a taktiež na objem finančných prostriedkov určených na tento účel v rozpočte mestskej časti v príslušnomkalendárnom roku.

Podmienky pre poskytnutie príspevku sú nasledovné

  1. žiadateľ má trvalý pobyt na území mestskej časti; 
  2. žiadateľov čistý mesačný príjem nepresahuje 2-násobok životného minima platného v období, v ktorom bola žiadosť podaná; 
  3. mestská časť neeviduje voči žiadateľovi neuhradené splatné pohľadávky. 

Poplatky
Bez poplatku

Potrebné doklady:

  1. Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku v núdzi
  2. Doklady preukazujúce príjem 
  3. Doklady preukazujúce výdavky 
  4. Doklady preukazujúce sociálne pomery 
  5. Lekársky posudok preukazujúci zdravotný stav žiadateľa 
  6. Občiansky preukaz