Finančný príspevok na stravovanie pre poberateľov dôchodkov

Základné informácie:

Mestská časť Bratislava-Lamač v rámci sociálnej pomoci organizuje spoločné stravovanie pre dôchodcov. Spolupracuje s nasledujúcimi zariadeniami poskytujúcimi stravu:

  • Poskytovateľ: Mestská časť Bratislava-Lamač, Spoločné stravovanie Lamač
  • Miesto poskytovania: Jedáleň pri Základnej škole, Malokarpatské nám. č. 1, Bratislava 
  • Poskytovateľ: Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
  • Miesto poskytovania: Jedáleň SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Cenu stravného lístka určuje poskytovateľ stravovania, pričom mestská časť prispieva na stravný lístok podľa výšky dôchodku žiadateľa od 1. januára2021 nasledovne:

Ak výška dôchodku

·nepresahuje 1,65-násobok sumy životného minima, príspevok na jeden obed je vo výške 1,50 EUR;

·presahuje 1,65-násobok sumy životného minima, ale zároveň nepresahuje 2,1-násobok sumy životného minima, príspevok na jeden obed je vo výške 0,90 EUR;

·presahuje 2,1-násobok sumy životného minima, ale zároveň nepresahuje 2,57-násobok sumy životného minima, príspevok na jeden obed je vo výške 0,80 EUR;

·presahuje 2,57-násobok sumy životného minima, ale zároveň nepresahuje 2,7-násobok sumy životného minima príspevok na jeden obed je vo výške 0,50 EUR.

Na účely poskytovania príspevku na daný kalendárny rok je rozhodujúca výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 1. júlu predchádzajúceho roka.

Podmienky pre poskytnutie príspevku sú nasledovné:

  1. žiadateľ má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Lamač;
  2. žiadateľ je poberateľom starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku.

Poplatky
Bez poplatku

Potrebné doklady

  1. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov
  2. Doklad preukazujúci výšku dôchodku 
  3. Občiansky preukaz