Bývanie

Základné informácie
Mestská časť Bratislava-Lamač rieši bytovú otázku svojich obyvateľov prideľovaním obecných bytov. Byty sú prideľované na dobu určitú tým žiadateľom, ktorých žiadosť je úplnáa zároveňsplnili všetky podmienky.

Podmienky nájmu obecného bytu

  • žiadateľ má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Lamač minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti (obecný byt) alebo má trvalý pobyt resp. sa preukázateľne zdržiava v mestskej časti Bratislava-Lamač minimálne 3 roky pred podaním žiadosti (sociálny byt);
  • žiadateľ nemá kde bývať z dôvodu, že:
    • nie je nájomcom alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu alebo,
    • dlhé časové prieťahy pri vymáhaní práva bývať v byte súdnou cestou, mu bránia užívať byt a neprišiel o právo bývať v byte vlastným pričinením alebo strate práva bývať v byte nemohol účinne zabrániť,
  • žiadateľ je poberateľom príjmu najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima určeného zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ je povinný každoročne aktualizovať svoju žiadosť, pričom neaktualizovanie žiadosti má za následok vyradenie zo zoznamu žiadateľov.

Pohotovostné a sociálne byty

Mestská časť Bratislava-Lamač poskytuje aj krátkodobé a strednodobé bývanie pre osoby, ktoré sa ocitli v núdzi následkom živelnej pohromy, krízovej alebo zlej sociálnej situácie. 
Pohotovostný byt slúži na bezodkladnú pomoc osobám v prípade krízovej alebo tiesňovej situácie, ktorá znemožňuje osobe zotrvať v mieste svojho bydliska a nemá inú možnosť ubytovania (požiar, výbuch, povodeň a iné vážne havárie, rozpad rodiny a iné situácie ktoré vyžadujú okamžite opustiť domov). Doba nájmu je na nevyhnutný čas, maximálne na jeden rok.
Sociálny byt slúži na pomoc osobám, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi a nemajú kde bývať z dôvodu, že nie sú vlastníkmi ani nájomcami nehnuteľnosti určenej na bývanie a tento jav si nezavinili svojim konaním a z dôvodu nízkeho príjmu si nemôžu zabezpečiť primerané bývanie.
Cieľovou skupinou sú najmä osamelé osoby nad 55 rokov a poberatelia starobných dôchodkov, rodiny s nízkym príjmom a s nezaopatrenými deťmi a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Doba nájmu v sociálnych bytoch je stanovená na jeden rok s možnosťou predĺženia dvakrát na dva roky (t.j. maximálne spolu 5 rokov).

Potrebné doklady

  1. Žiadosť o nájom bytu v mestskej časti Bratislava-Lamač
  2. Občiansky preukaz