Dôležité informácie pre stravníkov

Centrum sociálnych služieb Lamač oznamuje všetkým stravníkom, že počas jesenných školských prázdnin v období od 28.10.2021 (štvrtok) do 29.10.2021 (piatok) sa nebude poskytovať strava v školskej jedálni.

Výdaj stravy sa končí dňa: 27.10.2021
Opätovný výdaj stravy začína dňa: 02.11.2021
Ďakujeme za pochopenie

Oznam pre zákonných zástupcov stravníkov v školskej jedálni k platbe za stravu

Vážení rodičia,
prosíme vás, aby ste pri platbe za stravu uvádzali všetky údaje potrebné k identifikácii platby, a to správny variabilný symbol, ktorý je jedinečný pre každého stravníka, pričom do poznámky prosíme o uvedenie mena a priezviska stravníka a triedy, ktorú stravník navštevuje. Zároveň prosíme o platby v sume uvedenej na príslušnom predpise. V opačnom prípade nebude platba stravníkovi priradená a bude vrátená.

Zápisné lístky na stravu na školský rok 2021/2022

Zápisný lístok MŠ Malokarpatské námestie 6 od 1.9.2021
Zápisný lístok MŠ Heyrovského 4 od 1.9.2021
Zápisný lístok ZŠ Malokarpatské námestie školský rok 2021/2022

Informácie pre stravníkov v základnej škole – školský rok 2021/2022

Výška príspevku na nákup potravín a príspevku na režijné náklady na školský rok 2021/2022 je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Lamač č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač v znení VZN č. 4/2020 zo dňa 08.12.2020, v znení VZN č. 2/2021 zo dňa 17.06.2021 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019.

Príspevky na nákup potravín na jeden deň pre žiaka základnej školy v 2. finančnom pásme:    

 • I. stupeň: 1,15 €
 • II. stupeň: 1,23 €

Príspevok na režijné náklady:

 • Réžia za stravu na 1 mesiac: 10 € - suma je nemenná a nevratná
 • Platby paušálom I. stupeň (priemer na 20 dní) 23,00 + 10,00 = 33,00 €
 • Platby paušálom II. stupeň (priemer na 20 dní) 24,60 + 10,00 = 34,60 €
 • Žiaci, ktorí majú individuálnu stravu hradia režijné náklady vo výške 10,00 €.

Pri platbe internetbankingom prosíme uveďte:

 •  Poznámka / účel platby: meno dieťaťa a navštevovanú triedu
 •  Konštantný symbol: 0308
 •  Variabilný symbol: zostáva predchádzajúci
 • Platby vykonajte na č. účtu: SK07 0200 0000 0031 6435 8459
 • Poštovú poukážku  si  vyzdvihnite v školskej jedálni v čase od 7:30 do 14:30 hod. / kto neplatí internetbankingom /

Termín platby je do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje. Preplatky budú zúčtované v nasledujúcom mesiaci (október).
Každý rodič, ktorý má záujem o stravovanie svojho dieťaťa, musí odovzdať podpísanú prihlášku na stravovanie najneskôr do 31.8.2021, aby malo dieťa obed už 2.9.2021.Prihlášku odovzdávajú všetci žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni aj tí, ktorí už sú stravníkmi školskej jedálne (nielen prváci).
Prihlášku môžete poslať aj e-mailom: sjlamac@gmail.com
Ak rodič, žiak neodovzdá prihlášku, bude vyradený zo stravovania.


Doplňujúca informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách 

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;
 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokovveku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

 • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku.

K Čestnému vyhláseniu musí zákonný zástupca, doplniť nasledovné údaje:

názov MŠ, alebo ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu. Podpísané čestné vyhlásenie spolu vyššie žiadanými údajmi je potrebné doručiť do 20.08.2021do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava.

Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862

Dotácie na stravu v školskom roku 2021/2022 – aktualizácia

Na základe usmernení, ktoré priebežne prichádzajú z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava si dovoľujeme upozorniť zákonných zástupcov detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§52zzj ods. 2 písm c.) zákona o dani z príjmov, že v prípade, ak sa bude poskytovať na dieťa dotácia na stravu z titulu neuplatnenia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Ak si zákonný zástupca plánuje  uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemal by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu.Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame zákonným zástupcom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa (resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa), že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o tom bezodkladne informovať žiadateľa o dotáciu - Mestskú časť Bratislava - Lamač. V prípade nepravdivého čestného vyhlásenia si musí byť vedomý právnych následkov (trestný čin podvodu) a bude povinný vrátiť všetky finančné prostriedky.

K Čestnému vyhláseniu musí zákonný zástupca, doplniť nasledovné údaje:

názov MŠ, alebo ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu.


Zmena dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

Dňa 1. augusta 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré od 1. septembra 2021 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

*Ukončenie plošného poskytovania dotácie na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,

*Dotáciu na stravu, teda „stravovanie zadarmo“ už bude možné poskytnúť len pre:

1) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

(potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

2) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

(potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

3) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu.

( zákonný zástupca je povinný vyplniť a predložiť čestné vyhlásenie)

*Zvýšenie sumy dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ (aj individuálne vzdelávanie) a odobralo stravu.

Vyššie uvedené potvrdenia/čestné vyhlásenie je zákonný zástupca povinný pre uplatnenie nároku na bezplatné stravovanie dieťaťa/žiaka od 01.09.2021 doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač osobne alebo poštou v termíne do 01.08.2021.

Zákonní zástupcovia detí/žiakov, ktorí nemajú nárok na dotáciu budú platiť za stravu a réžiu vo výške podľa platného VZN.

Mestská časť Bratislava-Lamač vybavuje žiadosti o dotácie len pre deti/žiakov, ktoré navštevujú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Čestne vyhlásenie o neuplatnení si daňového bonusu na dieťa

Informácie pre stravníkov v základnej škole - školský rok 2020/2021

Prihlásenie na stravu

Podľa novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každý záujemca o stravovanie s nárokom na dotáciu: 

 • doručí do kancelárie ŠJ vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú PRIHLÁŠKU NA STRAVOVANIE (prihlášku doručia aj žiaci, ktorí sa v ŠJ už stravovali a prihlášku na konci šk.r.2019/2020 neodovzdali) 
 • stravník, ktorý vyžaduje osobitné (diétne) stravovanie doručí do kancelárie ŠJ PRIHLÁŠKU PRE DIÉTNE STRAVOVANIE 
 • stravník si zakúpi čip, ktorý je zálohovaný sumou 5 EUR a je povinný mať čip denne pri odbere stravy

Výška stravného od 01. septembra 2020

Skupina stravníkov  
Obed / deň  
Réžia / kalendárny mesiac  
Dotácia
Výška úhrady zákonného zástupcu
I. stupeň  
1,15 €  
10,00 €  
1,20 €  
Stravné + réžia – dotácia + neodhlásená, alebo neodobratá strava  
II. stupeň  

1,23 €  

10,00 €  

1,20 €  
Stravné + réžia – dotácia + neodhlásená, alebo neodobratá strava  

Suma, ktorú dopláca rodič pri nároku na dotáciu : 

 • I. stupeň: stravné - 0,00 € + réžia + neodhlásená, neodobratá strava 
 • II. stupeň: stravné - 0,03 € + réžia + neodhlásená, neodobratá strava


Spôsob úhrady stravného a réžie 

 • trvalý príkaz z účtu 
 • platba internet bankingom 
 • platba poštovou poukážkou - na mesiac september bude žiakom vystavený šek v plnej výške nakoľko dotácia na stravu bude z UPSVaR zaslaná až k 25.09.2020. 

Platbu za stravné a réžiu pre mesiac september je potrebné uhradiť najneskôr do 08.09.2020.
Platba za stravné a réžiu sa v ostatných mesiacoch uhrádza mesačne vopred najneskôr do 1.dá v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Číslo účtu: IBAN: SK07 0200 0000 0031 6435 8459


Odhlasovanie stravy

 • spôsob odhlasovania žiaci priamo v kancelárií vedúcej ŠJ
 • internetom na odhlaskysjlamac@gmail.com
 • na telefónnom čísle 02/64781756, 0911616878 - sms 0911616878 
 • cez aplikáciu e-jedalnicek.eu
 • vhodením lístka s menom, dňom odhlásenia a podpisom do schránky umiestnenej pri vchode do jedálne 
 •  odhlasovanie stravy možné do 13.00.hod. deň vopred
 • v prvý deň choroby dieťaťa je odhlásenie možné ráno do 7.00.hod. e-mailom

Odhlášky zrealizované po tomto termíne – nebudú akceptované. - v prípade, že rodič nestihne stravu do uvedeného času odhlásiť, má rodič v prvý deň choroby dieťaťa nárok prísť si obed zobrať do ŠJ, kde mu bude v zmysle vyhlášky MZ SR 533/2007, § 5, ods. 2 a 3, obed vydaný na tanier a sami si ho preložia  na vyčlenenom stole do obedára. Za obed skonzumovaný po skončení výdajnej doby t.j. po 14:45 hod. (podľa platných hygienických predpisov) a za problémy, ktoré z toho môžu vyplynúť školská jedáleň nezodpovedá, ale zodpovedá rodič  

V prípade neodhlásenia zo stravy alebo neodobratia stravy zákonný zástupca uhrádza plnú výšku stravného.  


Osobitné diétne stravovanie

Osobitné stravovanie je určené pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie. 

Šetriacu, diabetickú, bezgluténovú a iné diéty - § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších školské stravovacie zariadenie nezabezpečuje, lebo nemá vytvorené vhodné pracovné a personálne podmienky na prípravudiétnej stravy. Školské stravovacie zariadenie poskytuje len stravovanie bezlaktózovej diéty .

Pre osobitné diétne stravovanie je potrebné potvrdenie od ošetrujúceho lekára.  

a) stravník s osobitným diétnym stravovaním a s ohrevom stravy

 • ­zákonný zástupca doloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára o osobitnom stravovaní s diétnym režimom + žiadosť o ohrev stravy v ŠJ
 • zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na režijné náklady vo výške 10 €
 • v čase od 7:00 – 8:00 hod. prinesie žiak do jedálne nádobu s hotovým jedlom, označenú menom, priezviskom a triedou žiaka. V čase výdaja bude žiakovi strava vydaná. Rodičia v prípade nosenia vlastnej stravy preberajú plnú zodpovednosť za vhodnosť stravy.

b) stravník s osobitným diétnym stravovaním bez ohrevu stravy 

 • žiakom, ktorí majú potvrdenie od ošetrujúceho lekára bude poskytnutá dotácia 1,20 € za každý deň, na ktorom sa dieťa zúčastní vyučovania v ZŠ a zákonnému zástupcovi bude suma za príslušné dni zaslaná na bankový účet, ktorý rodič uvedie do zápisného lístka 
 • prípade, že žiak s osobitým stravovaním nevyužije donášku hotového jedla, zákonný zástupca neplatí réžijný poplatok.