Dôležité informácie pre stravníkov

Zmena dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

Dňa 1. augusta 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré od 1. septembra 2021 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

*Ukončenie plošného poskytovania dotácie na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,

*Dotáciu na stravu, teda „stravovanie zadarmo“ už bude možné poskytnúť len pre:

1) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

(potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

2) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

(potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

3) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu.

( zákonný zástupca je povinný vyplniť a predložiť čestné vyhlásenie)

*Zvýšenie sumy dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ (aj individuálne vzdelávanie) a odobralo stravu.

Vyššie uvedené potvrdenia/čestné vyhlásenie je zákonný zástupca povinný pre uplatnenie nároku na bezplatné stravovanie dieťaťa/žiaka od 01.09.2021 doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač osobne alebo poštou v termíne do 01.08.2021.

Zákonní zástupcovia detí/žiakov, ktorí nemajú nárok na dotáciu budú platiť za stravu a réžiu vo výške podľa platného VZN.

Mestská časť Bratislava-Lamač vybavuje žiadosti o dotácie len pre deti/žiakov, ktoré navštevujú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Čestne vyhlásenie o neuplatnení si daňového bonusu na dieťa

Informácie pre stravníkov v základnej škole - školský rok 2020/2021

Prihlásenie na stravu

Podľa novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každý záujemca o stravovanie s nárokom na dotáciu: 

 • doručí do kancelárie ŠJ vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú PRIHLÁŠKU NA STRAVOVANIE (prihlášku doručia aj žiaci, ktorí sa v ŠJ už stravovali a prihlášku na konci šk.r.2019/2020 neodovzdali) 
 • stravník, ktorý vyžaduje osobitné (diétne) stravovanie doručí do kancelárie ŠJ PRIHLÁŠKU PRE DIÉTNE STRAVOVANIE 
 • stravník si zakúpi čip, ktorý je zálohovaný sumou 5 EUR a je povinný mať čip denne pri odbere stravy

Výška stravného od 01. septembra 2020

Skupina stravníkov  
Obed / deň  
Réžia / kalendárny mesiac  
Dotácia
Výška úhrady zákonného zástupcu
I. stupeň  
1,15 €  
10,00 €  
1,20 €  
Stravné + réžia – dotácia + neodhlásená, alebo neodobratá strava  
II. stupeň  

1,23 €  

10,00 €  

1,20 €  
Stravné + réžia – dotácia + neodhlásená, alebo neodobratá strava  

Suma, ktorú dopláca rodič pri nároku na dotáciu : 

 • I. stupeň: stravné - 0,00 € + réžia + neodhlásená, neodobratá strava 
 • II. stupeň: stravné - 0,03 € + réžia + neodhlásená, neodobratá strava


Spôsob úhrady stravného a réžie 

 • trvalý príkaz z účtu 
 • platba internet bankingom 
 • platba poštovou poukážkou - na mesiac september bude žiakom vystavený šek v plnej výške nakoľko dotácia na stravu bude z UPSVaR zaslaná až k 25.09.2020. 

Platbu za stravné a réžiu pre mesiac september je potrebné uhradiť najneskôr do 08.09.2020.
Platba za stravné a réžiu sa v ostatných mesiacoch uhrádza mesačne vopred najneskôr do 1.dá v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Číslo účtu: IBAN: SK07 0200 0000 0031 6435 8459


Odhlasovanie stravy

 • spôsob odhlasovania žiaci priamo v kancelárií vedúcej ŠJ
 • internetom na odhlaskysjlamac@gmail.com
 • na telefónnom čísle 02/64781756, 0911616878 - sms 0911616878 
 • cez aplikáciu e-jedalnicek.eu
 • vhodením lístka s menom, dňom odhlásenia a podpisom do schránky umiestnenej pri vchode do jedálne 
 •  odhlasovanie stravy možné do 13.00.hod. deň vopred
 • v prvý deň choroby dieťaťa je odhlásenie možné ráno do 7.00.hod. e-mailom

Odhlášky zrealizované po tomto termíne – nebudú akceptované. - v prípade, že rodič nestihne stravu do uvedeného času odhlásiť, má rodič v prvý deň choroby dieťaťa nárok prísť si obed zobrať do ŠJ, kde mu bude v zmysle vyhlášky MZ SR 533/2007, § 5, ods. 2 a 3, obed vydaný na tanier a sami si ho preložia  na vyčlenenom stole do obedára. Za obed skonzumovaný po skončení výdajnej doby t.j. po 14:45 hod. (podľa platných hygienických predpisov) a za problémy, ktoré z toho môžu vyplynúť školská jedáleň nezodpovedá, ale zodpovedá rodič  

V prípade neodhlásenia zo stravy alebo neodobratia stravy zákonný zástupca uhrádza plnú výšku stravného.  


Osobitné diétne stravovanie

Osobitné stravovanie je určené pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie. 

Šetriacu, diabetickú, bezgluténovú a iné diéty - § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších školské stravovacie zariadenie nezabezpečuje, lebo nemá vytvorené vhodné pracovné a personálne podmienky na prípravudiétnej stravy. Školské stravovacie zariadenie poskytuje len stravovanie bezlaktózovej diéty .

Pre osobitné diétne stravovanie je potrebné potvrdenie od ošetrujúceho lekára.  

a) stravník s osobitným diétnym stravovaním a s ohrevom stravy

 • ­zákonný zástupca doloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára o osobitnom stravovaní s diétnym režimom + žiadosť o ohrev stravy v ŠJ
 • zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na režijné náklady vo výške 10 €
 • v čase od 7:00 – 8:00 hod. prinesie žiak do jedálne nádobu s hotovým jedlom, označenú menom, priezviskom a triedou žiaka. V čase výdaja bude žiakovi strava vydaná. Rodičia v prípade nosenia vlastnej stravy preberajú plnú zodpovednosť za vhodnosť stravy.

b) stravník s osobitným diétnym stravovaním bez ohrevu stravy 

 • žiakom, ktorí majú potvrdenie od ošetrujúceho lekára bude poskytnutá dotácia 1,20 € za každý deň, na ktorom sa dieťa zúčastní vyučovania v ZŠ a zákonnému zástupcovi bude suma za príslušné dni zaslaná na bankový účet, ktorý rodič uvedie do zápisného lístka 
 • prípade, že žiak s osobitým stravovaním nevyužije donášku hotového jedla, zákonný zástupca neplatí réžijný poplatok.