Dôležité informácie pre stravníkov

Oznamujeme všetkým stravníkom, že počas veľkonočných prázdnin v období od 01.04.2021 do 06.04.2021 sa nebude poskytovať strava v školskej jedálni. 

Výdaj stravy sa končí dňa:                   31.03.2021
Opätovný výdaj stravy začína dňa:      07.04.2021

Vaše prípadné otázky zodpovie Centrum sociálnych služieb Lamač - Tamara Filadelfiová
Kontakt: 02/326 00 411 
Mobil: 0951/277 384

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú prevádzkované tri zariadenia školského stravovania - školské jedálne bez právnej subjektivity:

 • Školská jedáleň pri Základnej škole Malokarpatské námestie č. 1, Bratislava
 • Školská jedáleň pri Materskej škole Heyrovského č. 4, Bratislava
 • Školská jedáleň pri Elokovanom pracovisku Heyrovského č. 4, Bratislava - Malokarpatské námestie č. 6, Bratislava

ktoré sú súčasťou výkonného a organizačného útvaru miestneho úradu - Referátu vnútorných vzťahov, pod ktorý patrí Referát prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení - Spoločné stravovanie.

Informácie pre stravníkov v základnej škole - školský rok 2020/2021

Prihlásenie na stravu

Podľa novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každý záujemca o stravovanie s nárokom na dotáciu: 

 • doručí do kancelárie ŠJ vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú PRIHLÁŠKU NA STRAVOVANIE (prihlášku doručia aj žiaci, ktorí sa v ŠJ už stravovali a prihlášku na konci šk.r.2019/2020 neodovzdali) 
 • stravník, ktorý vyžaduje osobitné (diétne) stravovanie doručí do kancelárie ŠJ PRIHLÁŠKU PRE DIÉTNE STRAVOVANIE 
 • stravník si zakúpi čip, ktorý je zálohovaný sumou 5 EUR a je povinný mať čip denne pri odbere stravy

Výška stravného od 01. septembra 2020

Skupina stravníkov  
Obed / deň  
Réžia / kalendárny mesiac  
Dotácia
Výška úhrady zákonného zástupcu
I. stupeň  
1,15 €  
10,00 €  
1,20 €  
Stravné + réžia – dotácia + neodhlásená, alebo neodobratá strava  
II. stupeň  

1,23 €  

10,00 €  

1,20 €  
Stravné + réžia – dotácia + neodhlásená, alebo neodobratá strava  

Suma, ktorú dopláca rodič pri nároku na dotáciu : 

 • I. stupeň: stravné - 0,00 € + réžia + neodhlásená, neodobratá strava 
 • II. stupeň: stravné - 0,03 € + réžia + neodhlásená, neodobratá strava


Spôsob úhrady stravného a réžie 

 • trvalý príkaz z účtu 
 • platba internet bankingom 
 • platba poštovou poukážkou - na mesiac september bude žiakom vystavený šek v plnej výške nakoľko dotácia na stravu bude z UPSVaR zaslaná až k 25.09.2020. 

Platbu za stravné a réžiu pre mesiac september je potrebné uhradiť najneskôr do 08.09.2020.
Platba za stravné a réžiu sa v ostatných mesiacoch uhrádza mesačne vopred najneskôr do 1.dá v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Číslo účtu: IBAN: SK07 0200 0000 0031 6435 8459


Odhlasovanie stravy

 • spôsob odhlasovania žiaci priamo v kancelárií vedúcej ŠJ
 • internetom na odhlaskysjlamac@gmail.com
 • na telefónnom čísle 02/64781756, 0911616878 - sms 0911616878 
 • cez aplikáciu e-jedalnicek.eu
 • vhodením lístka s menom, dňom odhlásenia a podpisom do schránky umiestnenej pri vchode do jedálne 
 •  odhlasovanie stravy možné do 13.00.hod. deň vopred
 • v prvý deň choroby dieťaťa je odhlásenie možné ráno do 7.00.hod. e-mailom

Odhlášky zrealizované po tomto termíne – nebudú akceptované. - v prípade, že rodič nestihne stravu do uvedeného času odhlásiť, má rodič v prvý deň choroby dieťaťa nárok prísť si obed zobrať do ŠJ, kde mu bude v zmysle vyhlášky MZ SR 533/2007, § 5, ods. 2 a 3, obed vydaný na tanier a sami si ho preložia  na vyčlenenom stole do obedára. Za obed skonzumovaný po skončení výdajnej doby t.j. po 14:45 hod. (podľa platných hygienických predpisov) a za problémy, ktoré z toho môžu vyplynúť školská jedáleň nezodpovedá, ale zodpovedá rodič  

V prípade neodhlásenia zo stravy alebo neodobratia stravy zákonný zástupca uhrádza plnú výšku stravného.  


Osobitné diétne stravovanie

Osobitné stravovanie je určené pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie. 

Šetriacu, diabetickú, bezgluténovú a iné diéty - § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších školské stravovacie zariadenie nezabezpečuje, lebo nemá vytvorené vhodné pracovné a personálne podmienky na prípravudiétnej stravy. Školské stravovacie zariadenie poskytuje len stravovanie bezlaktózovej diéty .

Pre osobitné diétne stravovanie je potrebné potvrdenie od ošetrujúceho lekára.  

a) stravník s osobitným diétnym stravovaním a s ohrevom stravy

 • ­zákonný zástupca doloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára o osobitnom stravovaní s diétnym režimom + žiadosť o ohrev stravy v ŠJ
 • zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na režijné náklady vo výške 10 €
 • v čase od 7:00 – 8:00 hod. prinesie žiak do jedálne nádobu s hotovým jedlom, označenú menom, priezviskom a triedou žiaka. V čase výdaja bude žiakovi strava vydaná. Rodičia v prípade nosenia vlastnej stravy preberajú plnú zodpovednosť za vhodnosť stravy.

b) stravník s osobitným diétnym stravovaním bez ohrevu stravy 

 • žiakom, ktorí majú potvrdenie od ošetrujúceho lekára bude poskytnutá dotácia 1,20 € za každý deň, na ktorom sa dieťa zúčastní vyučovania v ZŠ a zákonnému zástupcovi bude suma za príslušné dni zaslaná na bankový účet, ktorý rodič uvedie do zápisného lístka 
 • prípade, že žiak s osobitým stravovaním nevyužije donášku hotového jedla, zákonný zástupca neplatí réžijný poplatok.