Dôležité informácie pre stravníkov

Dotácie na stravu od 01.05.2023
Dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácie na stravu.

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v zariadeniach školského stravovania, ako aj z dôvodu zvyšovania režijných nákladov v týchto zariadeniach. V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:

Výška dotácie na stravu:

Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

 1. 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole (ďalej len „MŠ“) a odobralo stravu,
 2. 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) na prvom stupni a odobralo stravu,
 3. 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovaniav ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu:

V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

 1. posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
 2. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
 3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo ZŠ, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“) písomne požiada zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa.

Rodič dieťaťa/zariadenie SPOD a SK má možnosť žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu odvolať a v takomto prípade zriaďovateľ školy úradu oznámi „úbytok“ dieťaťa na príslušnom zozname oprávnených detí.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si vás dovoľujeme tiež informovať, že

 • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,   
 • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdeniaošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

Upozornenie:

V prípade, ak máte záujem aby bola na vaše dieťa poskytnutá dotácia na stravu od 01.05.2023, je potrebné, aby ste v termíne do 05.04.2023 vyplnili nižšie uvedené tlačivá (návratky) a odovzdali v školskej jedálni. Bez odovzdania návratky nie je možné, aby na vaše dieťa bola poskytnutá dotácia na stravu. V prípade, že sa vaše dieťa ešte v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov, t.j. okrem príslušnej návratky je potrebné odovzdať aj zápisný lístok stravníka. ŠJ zároveň prosí rodičov, ktorí neodovzdali do 28.02.2023 novú prihlášku na stravovanie platnú od 01.03.2023, ktorá reflektuje na úpravu ceny za stravu a réžiu, aby ju odovzdali spolu s návratkou.

Tlačivá:

Dotácie na stravu v školskom roku 2022/2023

Dňa 01.07.2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“). 

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

Od 01.07.2022 v zmysle § 52zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je: 

 • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
 • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

 • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí:

 • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

Upozornenie:

V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu  (v sume 70 eur mesačne ), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

 • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne ). Ak dieťanapr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 o tejto zmene informuje úrad.

Ak si zákonný zástupca plánuje  uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemal by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame zákonným zástupcom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si výhodnejšieho daňového bonusu.

Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa (resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa), že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o tom bezodkladne informovať žiadateľa o dotáciu - Mestskú časť Bratislava - Lamač. V prípade nepravdivého čestného vyhlásenia si musí byť vedomý právnych následkov (trestný čin podvodu) a bude povinný vrátiť všetky finančné prostriedky.

K Čestnému vyhláseniu musí zákonný zástupca, doplniť nasledovné údaje:

názov MŠ, alebo ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu.

Podpísané nové čestné vyhlásenie spolu vyššie žiadanými údajmi je potrebné doručiť do 08.08.2022do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava.

Dotácia na stravuv dvoch prípadoch zostáva rovnako:

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej škole na 

a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (HN), 

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ŽM), 

Pre poskytnutie dotácie na stravu od septembra 2022 z titulu HN alebo ŽM je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava do 08.08.2022 nasledovné potvrdenia z ÚPSVaR:

 • potvrdenie, že ide o dieťa v HN, 
 • potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM

 

Tlačivá:


Centrum sociálnych služieb Lamač oznamuje všetkým stravníkom, že počas zimných školských prázdnin v období od 20.12.2021 (pondelok) do 07.01.2022 (piatok) sa nebude poskytovať strava v školskej jedálni. Posledný deň výdaja stravy je: 17.12.2021.
Opätovný výdaj stravy začína dňa: 10.01.2022
Ďakujeme za pochopenie

Oznam pre zákonných zástupcov stravníkov v školskej jedálni k platbe za stravu

Vážení rodičia,
prosíme vás, aby ste pri platbe za stravu uvádzali všetky údaje potrebné k identifikácii platby, a to správny variabilný symbol, ktorý je jedinečný pre každého stravníka, pričom do poznámky prosíme o uvedenie mena a priezviska stravníka a triedy, ktorú stravník navštevuje. Zároveň prosíme o platby v sume uvedenej na príslušnom predpise. V opačnom prípade nebude platba stravníkovi priradená a bude vrátená.

Zápisné lístky na stravu na školský rok 2021/2022

Zápisný lístok MŠ Malokarpatské námestie 6 od 1.9.2021
Zápisný lístok MŠ Heyrovského 4 od 1.9.2021
Zápisný lístok ZŠ Malokarpatské námestie školský rok 2021/2022

Informácie pre stravníkov v základnej škole – školský rok 2021/2022

Výška príspevku na nákup potravín a príspevku na režijné náklady na školský rok 2021/2022 je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Lamač č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač v znení VZN č. 4/2020 zo dňa 08.12.2020, v znení VZN č. 2/2021 zo dňa 17.06.2021 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019.

Príspevky na nákup potravín na jeden deň pre žiaka základnej školy v 2. finančnom pásme:    

 • I. stupeň: 1,15 €
 • II. stupeň: 1,23 €

Príspevok na režijné náklady:

 • Réžia za stravu na 1 mesiac: 10 € - suma je nemenná a nevratná
 • Platby paušálom I. stupeň (priemer na 20 dní) 23,00 + 10,00 = 33,00 €
 • Platby paušálom II. stupeň (priemer na 20 dní) 24,60 + 10,00 = 34,60 €
 • Žiaci, ktorí majú individuálnu stravu hradia režijné náklady vo výške 10,00 €.

Pri platbe internetbankingom prosíme uveďte:

 •  Poznámka / účel platby: meno dieťaťa a navštevovanú triedu
 •  Konštantný symbol: 0308
 •  Variabilný symbol: zostáva predchádzajúci
 • Platby vykonajte na č. účtu: SK07 0200 0000 0031 6435 8459
 • Poštovú poukážku  si  vyzdvihnite v školskej jedálni v čase od 7:30 do 14:30 hod. / kto neplatí internetbankingom /

Termín platby je do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje. Preplatky budú zúčtované v nasledujúcom mesiaci (október).
Každý rodič, ktorý má záujem o stravovanie svojho dieťaťa, musí odovzdať podpísanú prihlášku na stravovanie najneskôr do 31.8.2021, aby malo dieťa obed už 2.9.2021.Prihlášku odovzdávajú všetci žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni aj tí, ktorí už sú stravníkmi školskej jedálne (nielen prváci).
Prihlášku môžete poslať aj e-mailom: sjlamac@gmail.com
Ak rodič, žiak neodovzdá prihlášku, bude vyradený zo stravovania.


Doplňujúca informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách 

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;
 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokovveku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

 • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku.

K Čestnému vyhláseniu musí zákonný zástupca, doplniť nasledovné údaje:

názov MŠ, alebo ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu. Podpísané čestné vyhlásenie spolu vyššie žiadanými údajmi je potrebné doručiť do 20.08.2021do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava.

Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862

Dotácie na stravu v školskom roku 2021/2022 – aktualizácia

Na základe usmernení, ktoré priebežne prichádzajú z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava si dovoľujeme upozorniť zákonných zástupcov detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§52zzj ods. 2 písm c.) zákona o dani z príjmov, že v prípade, ak sa bude poskytovať na dieťa dotácia na stravu z titulu neuplatnenia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Ak si zákonný zástupca plánuje  uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemal by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu.Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame zákonným zástupcom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa (resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa), že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o tom bezodkladne informovať žiadateľa o dotáciu - Mestskú časť Bratislava - Lamač. V prípade nepravdivého čestného vyhlásenia si musí byť vedomý právnych následkov (trestný čin podvodu) a bude povinný vrátiť všetky finančné prostriedky.

K Čestnému vyhláseniu musí zákonný zástupca, doplniť nasledovné údaje:

názov MŠ, alebo ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu.


Zmena dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

Dňa 1. augusta 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré od 1. septembra 2021 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

*Ukončenie plošného poskytovania dotácie na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,

*Dotáciu na stravu, teda „stravovanie zadarmo“ už bude možné poskytnúť len pre:

1) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

(potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

2) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

(potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

3) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu.

( zákonný zástupca je povinný vyplniť a predložiť čestné vyhlásenie)

*Zvýšenie sumy dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ (aj individuálne vzdelávanie) a odobralo stravu.

Vyššie uvedené potvrdenia/čestné vyhlásenie je zákonný zástupca povinný pre uplatnenie nároku na bezplatné stravovanie dieťaťa/žiaka od 01.09.2021 doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač osobne alebo poštou v termíne do 01.08.2021.

Zákonní zástupcovia detí/žiakov, ktorí nemajú nárok na dotáciu budú platiť za stravu a réžiu vo výške podľa platného VZN.

Mestská časť Bratislava-Lamač vybavuje žiadosti o dotácie len pre deti/žiakov, ktoré navštevujú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Čestne vyhlásenie o neuplatnení si daňového bonusu na dieťa

Informácie pre stravníkov v základnej škole - školský rok 2020/2021

Prihlásenie na stravu

Podľa novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každý záujemca o stravovanie s nárokom na dotáciu: 

 • doručí do kancelárie ŠJ vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú PRIHLÁŠKU NA STRAVOVANIE (prihlášku doručia aj žiaci, ktorí sa v ŠJ už stravovali a prihlášku na konci šk.r.2019/2020 neodovzdali) 
 • stravník, ktorý vyžaduje osobitné (diétne) stravovanie doručí do kancelárie ŠJ PRIHLÁŠKU PRE DIÉTNE STRAVOVANIE 
 • stravník si zakúpi čip, ktorý je zálohovaný sumou 5 EUR a je povinný mať čip denne pri odbere stravy

Výška stravného od 01. septembra 2020

Skupina stravníkov  
Obed / deň  
Réžia / kalendárny mesiac  
Dotácia
Výška úhrady zákonného zástupcu
I. stupeň  
1,15 €  
10,00 €  
1,20 €  
Stravné + réžia – dotácia + neodhlásená, alebo neodobratá strava  
II. stupeň  

1,23 €  

10,00 €  

1,20 €  
Stravné + réžia – dotácia + neodhlásená, alebo neodobratá strava  

Suma, ktorú dopláca rodič pri nároku na dotáciu : 

 • I. stupeň: stravné - 0,00 € + réžia + neodhlásená, neodobratá strava 
 • II. stupeň: stravné - 0,03 € + réžia + neodhlásená, neodobratá strava


Spôsob úhrady stravného a réžie 

 • trvalý príkaz z účtu 
 • platba internet bankingom 
 • platba poštovou poukážkou - na mesiac september bude žiakom vystavený šek v plnej výške nakoľko dotácia na stravu bude z UPSVaR zaslaná až k 25.09.2020. 

Platbu za stravné a réžiu pre mesiac september je potrebné uhradiť najneskôr do 08.09.2020.
Platba za stravné a réžiu sa v ostatných mesiacoch uhrádza mesačne vopred najneskôr do 1.dá v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Číslo účtu: IBAN: SK07 0200 0000 0031 6435 8459


Odhlasovanie stravy

 • spôsob odhlasovania žiaci priamo v kancelárií vedúcej ŠJ
 • internetom na odhlaskysjlamac@gmail.com
 • na telefónnom čísle 02/64781756, 0911616878 - sms 0911616878 
 • cez aplikáciu e-jedalnicek.eu
 • vhodením lístka s menom, dňom odhlásenia a podpisom do schránky umiestnenej pri vchode do jedálne 
 •  odhlasovanie stravy možné do 13.00.hod. deň vopred
 • v prvý deň choroby dieťaťa je odhlásenie možné ráno do 7.00.hod. e-mailom

Odhlášky zrealizované po tomto termíne – nebudú akceptované. - v prípade, že rodič nestihne stravu do uvedeného času odhlásiť, má rodič v prvý deň choroby dieťaťa nárok prísť si obed zobrať do ŠJ, kde mu bude v zmysle vyhlášky MZ SR 533/2007, § 5, ods. 2 a 3, obed vydaný na tanier a sami si ho preložia  na vyčlenenom stole do obedára. Za obed skonzumovaný po skončení výdajnej doby t.j. po 14:45 hod. (podľa platných hygienických predpisov) a za problémy, ktoré z toho môžu vyplynúť školská jedáleň nezodpovedá, ale zodpovedá rodič  

V prípade neodhlásenia zo stravy alebo neodobratia stravy zákonný zástupca uhrádza plnú výšku stravného.  


Osobitné diétne stravovanie

Osobitné stravovanie je určené pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie. 

Šetriacu, diabetickú, bezgluténovú a iné diéty - § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších školské stravovacie zariadenie nezabezpečuje, lebo nemá vytvorené vhodné pracovné a personálne podmienky na prípravudiétnej stravy. Školské stravovacie zariadenie poskytuje len stravovanie bezlaktózovej diéty .

Pre osobitné diétne stravovanie je potrebné potvrdenie od ošetrujúceho lekára.  

a) stravník s osobitným diétnym stravovaním a s ohrevom stravy

 • ­zákonný zástupca doloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára o osobitnom stravovaní s diétnym režimom + žiadosť o ohrev stravy v ŠJ
 • zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na režijné náklady vo výške 10 €
 • v čase od 7:00 – 8:00 hod. prinesie žiak do jedálne nádobu s hotovým jedlom, označenú menom, priezviskom a triedou žiaka. V čase výdaja bude žiakovi strava vydaná. Rodičia v prípade nosenia vlastnej stravy preberajú plnú zodpovednosť za vhodnosť stravy.

b) stravník s osobitným diétnym stravovaním bez ohrevu stravy 

 • žiakom, ktorí majú potvrdenie od ošetrujúceho lekára bude poskytnutá dotácia 1,20 € za každý deň, na ktorom sa dieťa zúčastní vyučovania v ZŠ a zákonnému zástupcovi bude suma za príslušné dni zaslaná na bankový účet, ktorý rodič uvedie do zápisného lístka 
 • prípade, že žiak s osobitým stravovaním nevyužije donášku hotového jedla, zákonný zástupca neplatí réžijný poplatok.


Tel: 0911 876 914
sjlamac@gmail.com

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.