Rada školy

Rada školy  je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení z pohľadu školskej problematiky.

Úlohy rady školy:

  • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa príslušných právnych predpisov
  • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
  • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia

Funkčné obdobie rady školy je 4 roky.

Rada školy pri Materskej škole, Heyrovského 4, 841 03 Bratislava s Elokovaným pracoviskom, Malokarpatské námestie 6, 841 03 Bratislava.:

http://www.dietkykvietky.sk/o-nas/skolska-rada

Rada školy pri Základnej škole, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava:

https://skolalamac.edupage.org/a/rada-skoly